Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení pro návštěvníky webových stránek společnosti DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

  

1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o., která je výrobně obchodní společností zaměřenou na výrobu a zpracování vlnitých lepenek a kartonáže a členem nadnárodní skupiny (koncernu) DS Smith Group.  

Společnost DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. plní všechny právní požadavky a vysoké koncernové standardy ochrany osobních údajů a ochrany soukromí návštěvníků svých webových stránek a tato souhrnná informace vám podává přehled zásad pro případné zpracování a ochranu vašich osobních údajů.

Všechny interní postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, zejména z:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [dále jen „Obecné nařízení“];
 • adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i z
 • občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy tyto postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme všem změnám a novým právním požadavkům. 

2. DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. jako správce osobních údajů

 V případě, že nám v souvislosti s naší webovou prezentací, komunikací navenek anebo s nabídkou zboží a služeb poskytnete jako fyzické osoby své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů (dále jen také „správce“) s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost

DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

se sídlem Teplická 109, Martiněves, 405 02 Jílové,

IČO: 442 22 882,

jako správce provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a z dalších souvisejících právních předpisů.  

3. Jak nás můžete kontaktovat

 V případě jakýchkoli vašich dotazů anebo uplatnění vašich práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás: 

 • písemně formou elektronické zprávy na e-mailovou adresu Kontaktního místa pro osobní údaje: zuzana.babkova@dssmith.com;
 • telefonicky na tel. čísle: +420 606 625 997;
 • osobně na Kontaktním místě pro osobní údaje, zřízeném u Personálního oddělení.

4. Zpracovávané osobní údaje

 Společnost DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. v souvislosti se svou podnikatelskou činností provozuje a využívá ke své prezentaci a propagaci webové stránky, které jsou zakomponovány do celkového webového prostředí DS Smith Group.

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba aktivně zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je tak třeba pouze v nezbytných případech, kdy je třeba Vás zpětně kontaktovat anebo s vámi dále komunikovat.

Ve vztahu k návštěvníkům webových stránek tak obecně můžeme mít v souladu s koncernově nastavenými pravidly pro Cookies u DS Smith Group (Cookies Policy) k dispozici pouze některé technické údaje, které nejsou spojeny s žádnými informacemi, jež by identifikovaly konkrétní osobu.

Zpracováváme tak pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v kvalifikovaných případech, zejména v souvislosti se zájmem o naše zboží anebo se zakoupením námi nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb, a to ať již v postavení odběratele, tak i dodavatele.

V takových případech se obvykle jedná o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa sídla, bydliště, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo. V tomto směru každý odběratel či dodavatel, pokud je podnikající fyzickou osobou, od nás obdrží zvláštní Informaci o zpracování osobních údajů. 

Jakékoli případné zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní základ (důvod) zpracování ve smyslu článku 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména: plnění smlouvy a jednání o smlouvě, jakož i plnění právních povinností správce a oprávněné zájmy správce. 

5. Zájemci o zaměstnání

 V případě, že naše webové stránky navštívíte za účelem získání informací o možnostech zaměstnání u naší společnosti, tak prosím dále kontaktujte přímo Personální oddělení, které vám poskytne všechny potřebné aktuální informace.

Ke zpracování vašich osobních údajů ze strany naší společnosti v tomto směru ale dojde až na základě projevu vašeho vážného zájmu o zaměstnání a po poskytnutí příslušných informací z vaší strany ve formě životopisu (CV) a/nebo motivačního dopisu.

Na tomto základě vám budou naší společností jako správcem osobních údajů poskytnuty komplexní informace a poučení ve smyslu článků 13 až 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to ve formě souhrnné: Informace o zpracování o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání (Uchazeči o zaměstnání).   

6. Subjekty údajů a jejich práva

 V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. budete v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 Jako subjekt údajů přitom obecně máte ve smyslu článků 15 až 22 Obecného nařízení zejména následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat informace o zpracování svých osobních údajů a/nebo žádat kopie zpracovávaných osobních údajů (článek 15 Obecného nařízení);
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou tyto údaje vedeny nepřesně (článek 16 Obecného nařízení);
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), a to se stanovenými výjimkami, kdy se toto právo neuplatní (článek 17 Obecného nařízení);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou takové osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy anebo jsou nepotřebné (článek 18 Obecného nařízení);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jde o údaje zpracovávané na základě právního důvodu: oprávněné zájmy správce nebo třetí osoby (článek 21 Obecného nařízení);
 • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (článek 22 Obecného nařízení).

Vedle toho mají zaměstnanci jako subjekty údajů podle článku 57 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým v České republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.gov.cz

ID datové schránky: qkbaa2n 

7. Zabezpečení osobních údajů

 Při jakémkoli případném zpracování vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů.  

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.  

8. Cookies

Pravidla pro používání cookies u společností skupiny DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o. jsou zavedena společně v rámci celkového nastavení webových stránek a bližší informace jsou jako: Website Privacy and Cookies Policy