cookies.jpg

Kodulehe privaatsus- ja küpsistepoliitika

Käesolev poliitika kohaldub (i) DS Smith Plc („ettevõte“ või „meie“, aadress:
DS Smith Plc
Level 3
1 Paddington Square
London
W2 1DL
) ja kõigile DS Smith Plc kontserni ettevõtete klientidele ja tarnijatele ning (ii) kodulehe www.dssmith.com või DS Smith Plc või selle kontserni ettevõtete hallatavate aladomeenide (koos nimetatud „koduleht“) kasutajatele.

Ettevõte on teadlik teie isikuandmete ausa ja vastutustundliku kasutamise olulisusest. Käesolev privaatsus- ja küpsisepoliitika („poliitika“) kirjeldab seda, kuidas ettevõte kogub, kasutab ja avaldab teie isikuandmeid nii igapäevasuhtluses meiega kui ka DS Smithi kodulehe külastamisel.

MILLIST TEAVET ETTEVÕTE KLIENTIDE JA TARNIJATE KOHTA KOGUB NING MIKS?

Me kogume teavet, mis on vajalik teie kui DS Smithi kliendi või tarnijaga ühenduse võtmiseks eesmärgiga arutada ja/või täita teiega sõlmitud lepingulisi kohustusi.

MILLISEID ISIKUANDMEID ETTEVÕTE KOGUB?

Allpool on toodud teilt kogutavate isikuandmete kategooriad:

 • teie täisnimi ja tiitel;
 • teie tööalased kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumbrid ja e-posti aadress;
 • teie kontakti põhjus, mis võib olla nõue või päring teie enda nimel, nõue või päring kellegi teise nimel, klienditeenindusvajadus, kommentaari edastamine või üksikasjad seoses potentsiaalse või olemasoleva tellimus- või teenuselepinguga;
 • kui loote veebikonto – teie kasutajanimi, salasõna, e-posti aadress ja teie täisnimi, aadress ning telefoninumbrid;
 • teie kontakt- ja turunduseelistused (teie selgesõnalisel nõusolekul, kui seda nõuab kohalduv õigus); ja
 • teave, mis on vajalik seaduste järgimiseks.

Teie andmeid kogutakse peamiselt teilt meile vabatahtlikult esitatud teabena, ent samuti võime me teie andmeid koguda seadusega lubatud viisidel avalikest allikatest, kolmandatest osapoolest teenusepakkujatelt, isikutelt, kes on teie kinnitusel nõustunud sellega, et edastavad teie isikuandmeid, valitsus-, maksu- või õiguskaitseorganitelt ning muudelt kolmandatelt isikutelt, ja kombineerida sellist teavet muu ülaltoodud allikatest saadud teabega. Samuti võime koguda teie isikuandmeid teie kasutatud teenustest, mida osutavad ettevõtte sidusettevõtted.

KUIDAS ETTEVÕTE TEIE ANDMEID KASUTAB?

Ettevõte võib teie isikuandmeid kasutada käesolevas poliitikas kirjeldatud või teile veebilehel või meie teenuste osutamise käigus avaldatud viisidel. Näiteks võime kasutada teie kohta käivat teavet järgmistel eesmärkidel:

 • teie nõudele või päringule vastamiseks ja/või sellega tegelemiseks;
 • ettevõttesiseseks andmesäilituseks, kooskõlas kohalduva õiguse alusel sätestatud säilitamistähtaegadega ja järgides andmete säilitamise piirangu põhimõtet;
 • teiega e-kirja või telefoni teel ülalnimetatud põhjustel ühenduse võtmiseks (otse, ettevõtte või selle sidusettevõtete poolt, või partneri või agendi kaudu);
 • teie nõusolekul, kui seda nõuab kohalduv õigus, teie nõutud otseturunduse ja/või e-postiturunduse tegemiseks;
 • vajadusel ettevõtte ümberkorraldamise või kontserni äritegevuse või vara müügi raames;
 • ettevõtte/kontserni poolt teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; ja
 • seadusega ning muude riiklike kohustustega sätestatud nõuete täitmiseks.

Osa ettevõtte säilitatavatest isikuandmetest säilitatakse paberfailidena, osa isikuandmeid jällegi arvutifailides ja elektroonilistes andmebaasides, mida kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool.

Enamikel juhtudel on ettevõtte poolt teie kohta töödeldav teave vajalik teie nõudega tegelemiseks, seadusega nõutav, vajalik lepingulise kohustuse täitmiseks või vajalik ettevõtte legitiimsete ärihuvide ja äriliste vajaduste teostamiseks, millisel juhul tagatakse erilise hoolikusega teie õiguste kaitse ja kasutamise proportsionaalsus eesmärgiga.

MILLINE ON ISIKUANDMETE KASUTAMISE SEADUSLIK ALUS?

Seaduslikuks aluseks, millele me teie isikuandmete töötlemisel toetume, on muuhulgas:

 • Mõningatel juhtudel töötleme teie andmeid teie nõusolekul (näiteks siis, kui te nõustute, et me võime kasutada küpsiseid või töödelda teavet, mida te meie kodulehele sisestate).
 • Mõningatel juhtudel töötleme teie andmeid, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (näiteks arve esitamiseks) või kui seda nõuab seadus (näiteks riiklike arhiveerimisnõuete täitmiseks).
 • Samuti töötleme teie andmeid, kui see on meie legitiimsetes huvides ja kui teie andmekaitseõigused neid huvisid üle ei kaalu (sh näiteks andmete jagamine meie sidusettevõtetega).

KAS ETTEVÕTE JAGAB ISIKUANDMEID KOLMANDATE OSAPOOLTEGA?

Teie isikuandmed tehakse ülaltoodud eesmärkidel (või muudel eesmärkidel, millest teid võidakse aeg-ajalt teavitada) kättesaadavaks ainult siis, kui nende teadmine on vajalik, ja ainult juhatusele, müügi-/klienditeenindusmeeskondadele, juristidele, logistikaosakonnale, audiitoritele, järelevalvele, IT-osakonnale ja muudele ettevõtte töötajatele, kes peavad neid üksikasju teadma oma tööülesannete täitmiseks kontsernis. Teatud isikud, kes teie isikuandmeid näevad, ei pruugi asuda ettevõttes ega teie asukohariigis (vt allpool).

Me võime jagada isikuandmeid kontsernisiseselt, kui see on vajalik mõistliku juhtimisanalüüsi, planeerimise ja otsuste tegemise eesmärgil.

Teie isikuandmed võidakse avaldada ka kolmandatele osapooltele (kontsernisiseselt või –väliselt), kes osutavad kontsernile asjakohaseid lepingulisi teenuseid (vt täpsemalt allpool), näiteks audiitorid ja järelevalveametnikud, kõnekeskused ja IT-hosting ning IT-hooldustööde teostajad. Need kolmandad osapooled võivad kasutada teie kohta käivat teavet meie nimel oma tööülesannete teostamiseks. Ettevõte on võtnud kasutusele mitmesugused turva- ja andmekaitsemeetmed, sh nende kolmandate osapooltega, et kaitsta isikuandmeid ja täita kohalduvatest seadustest tulenevaid nõudeid.

Me võime avaldada konkreetseid andmeid valitsusasutuste, õiguskaitseorganite ja reguleerivate asutuste seaduslike nõuete täitmiseks, kehtiva õiguse alusel nõutud või lubatud korral ning maksuarvestuse või muudel eesmärkidel. Isikuandmeid võidakse väljastada kolmandatele osapooltele ka kohtumenetluses ning juhul, kui see on vajalik kehtiva õiguse täitmiseks või meie lepingute, ettevõtte poliitika ja kasutustingimuste jõustamiseks või kontserni, meie töötajate, agentide, klientide ja teiste isikute õiguste, vara või ohutuse kaitseks, samuti pooltele, kellele te lubate ettevõttel oma isikuandmeid edastada.

Me ei müü teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud kontserni restruktureerimise või kontserni äritegevuse või varade müügi osana.

KAS TEIE ISIKUANDMEID EDASTATAKSE VÄLISMAALE?

Osa isikuandmete edastamise põhimõtetest on selgitatud ülal. Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvad isikud peaksid teadma, et nende isikuandmete saajad kontserni sees või kolmandate osapooltena (vastavalt siinses dokumendis kirjeldatule) ei pruugi asuda EMP’is, vaid riikides, mille isikuandmete kaitse tase ei vasta EMP’i tasemele. Sellisel juhul astume me samme teie isikuandmete kaitsmiseks vastavalt kohalduvale õigusele. Näiteks kaitseme andmeid piisavalt Euroopa Liidu Komisjoni kinnitatud standardlepinguklauslitega, sobiva privaatsuskaitse sertifikaadiga või  töötlejale siduvate ettevõtte eeskirjadega. Meie kohaldatud asjakohase kaitsemeetme dokumendi koopia saate soovi korral, võttes ühendust aadressil data.privacy@dssmith.com

MILLISEID VALIKUID ETTEVÕTE TEILE OTSETURUNDUSEGA SEOSES PAKUB?

Ettevõte võib soovida edastada teile teavet teid huvitada võivate uute toodete, teenuste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning võib pakkuda teile osalemist turu-uuringutes või soovida tagasisidet kontserni toodete ja teenuste kohta. Selline suhtlus võib toimuda e-kirja, telefoni, posti või SMS-i teel. Küsime teie nõusolekut ja teavitame teid, kuidas sellistest pakkumistest loobuda, kui kohalduv õigus meilt seda nõuab.

KODULEHT JA KÜPSISED

Allpool kirjeldatakse, kuidas ettevõte kogub, kasutab ja avaldab teie isikuandmeid, kui te kodulehte külastate. Teavet, mida te meile kodulehel edastate, kogub algselt ettevõte, ent seejärel võidakse seda jagada ettevõtte sidusettevõtetega (ettevõte koos sidusettevõtetega nimetatud „kontsern“).

Meie jaoks on oluline, et te tunnete end kodulehte külastades mugavalt.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KODULEHE KAUDU KOGUME?

Me võime koguda teavet kodulehe kasutamise kohta. Selle teabe kogumine võib hõlmata küpsiste ja veebimajakate kasutamist. Lisainfot leiate allpool olevast peatükist „Küpsiste kasutamine“.

Me võime koguda isikuandmeid kodulehel järgnevatel eesmärkidel:

 • meie toodete ja teenuste parendamiseks ning tagamaks, et kodulehe sisu edastatakse teile ja teie arvutisse (või muusse elektroonilisse internetiseadmesse) kõige efektiivsemal viisil; ja
 • kodulehe haldamiseks.

Kui kasutate kodulehe otsingufunktsiooni, logitakse päringud ja tulemused anonüümselt ilma kasutajaspetsiifilisi andmeid kogumata. Ettevõte või mõni selle sidusettevõte võib isikuandmeid muuta ka anonüümseteks andmeteks ja kasutada neid (reeglina koondatud statistilisel alusel) uurimistööks ja analüüsiks kodulehe funktsionaalsuse või kontserni osutatavate teenuste parendamiseks.

Kui soovite meiega ühendust võtta või kasutada kodulehe teatud funktsioone, tuleb teil meile edastada lisaks isikuandmeid, et saaksime teiega suhelda ja teie päringu või nõudega tegeleda. Kui otsustate meile oma isikuandmeid edastada, kogume seda teavet enda tarbeks ning käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkidel.

Osa isikuandmeid kogutakse kodulehel ainult siis, kui otsustate seda meile edastada (näiteks täisnimi ja tiitel), samas kui osa andmeid kogutakse automaatselt (näiteks tavapäraseid interneti ja veebilehe logiandmeid). Allpool on toodud isikuandmete kategooriad, mida me kodulehe kaudu teilt kogume:

 • tavapärased interneti ja kodulehe logiandmed ning mustrid kodulehe külastajate käitumise kohta kodulehel. Meie kogutav teave võib hõlmata teavet teie interneti teenusepakkuja, teie operatsioonisüsteemi, veebilehitseja, domeeninime, teie arvuti (või muu internetiühendusega elektroonikaseadme) interneti protokolli (IP) aadressi, kasutusaegade, meieni juhatanud veebilehe, teie päritud veebilehtede ja nende päringute kuupäevade ning kellaaegade kohta.
 • seda, kas te märgite meeldivaks või postitate meie sotsiaalmeedia lehtedele
 • kohalduva õigusega nõutav teave;

Samuti kogume me kodulehel teie kohta järgnevaid andmeid, kui te neid meile ise esitate:

 • teie täisnimi ja tiitel;
 • teie tööalased kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumbrid ja e-postiaadress;
 • kontakti põhjus, mis võib olla päring või nõue teie enda nimel, päring või nõue kellegi teise nimel, klienditeenindusvajadus, kommentaari edastamine või üksikasjad potentsiaalse või olemasoleva tellimuse või teenuselepingu kohta;
 • kui loote veebikonto – teie kasutajanimi, salasõna, e-postiaadress ning teie täisnimi, aadress ja telefoninumbrid;
 • finantsalased andmed (kui see on asjakohane ja nõutav), näiteks krediitkaardi number ja muud makseandmed; ja
 • teie kontakti- ning turundusalased eelistused.

Ehkki me teeme teie isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke pingutusi, ei saa me tagada isikuandmete, mida te internetis avaldate, turvalisust. Te mõistate ja aktsepteerite internetis tehingute tegemisega kaasnevat turvariski ja vabastate meid  turvalisuse rikkumisest, kui seda ei ole põhjustanud kontserni või selle agentide konkreetne hooletus.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Me kasutame kodulehe teatud piirkondades küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mida koduleht teie kõvakettale salvestab. Küpsised aitavad meil kodulehte ja teie kodulehe kasutamise kogemust paremaks muuta. Me kasutame küpsiseid selleks, et näha, millised piirkonnad ja funktsioonid on populaarsed, ning meie kodulehtede külastatavust loendada, teid järgmisel külastusel ära tunda ja teie kogemust kodulehel teie eelistuste järgi kohandada. Kokkuvõtteks aitavad küpsised teile paremaid kodulehti pakkuda, võimaldades meil jälgida, millised lehed on teie arvates kasulikud ja millised mitte. Me võime küpsiseid kasutada ka sihtmärgistamiseks või reklaami tegemiseks. Me võime kasutada kodulehel või meie e-kirjades veebimajakaid. Veebimajakad on elektroonilised kujutised, mida võidakse kasutada küpsiste edastamiseks, külastuste loendamiseks, kontserni kodulehtede kasutamise mõistmiseks ning teada saamiseks, kas e-kirja on avatud ja selle järgi tegutsetud. Üksikasjad küpsiste eesmärgi ja liikide kohta on toodud allpool. Küpsiste kustutamiseks või blokeerimiseks veebilehitseja seadetes igal ajal ja üldisema teabe jaoks küpsiste kohta, sh erinevus sessiooni ja püsiküpsiste vahel, külastage www.allaboutcookies.org.

Samuti kasutame kodulehel Google Analytics töövahendit, et koguda teavet teie tegevuse kohta kodulehel, näiteks teie külastatavad veebilehed, klõpsatavad lingid ja otsingud, mida te kodulehel teete. Me kasutame teavet aruannete koostamiseks ja kodulehe parendamiseks. Küpsised koguvad teavet anonüümsel kujul, sealhulgas kodulehe külastajate arv, nende saabumise allikas ja külastatud lehed. Lisainfo saamiseks Google Analytics abil kogutud teabe kohta vt http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Neid küpsiseid võite keelata, valides oma veebilehitsejas vastavad seaded. Seda tehes ei pruugi te saada meie kodulehe kõiki funktsioone kasutada. Võite laadida alla ja paigaldada Google Analytics keelamise brauserirakenduse siin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meie kodulehel kasutatavad küpsised on kategoriseeritud kooskõlas Ühendkuningriigi rahvusvahelise kaubanduskoja küpsisejuhistega järgnevalt:

 • Küpsised, mis on kodulehe platvormide funktsioonide täitmiseks „rangelt vajalikud“. Need küpsised on olulise tähtsusega, et kasutajad saaksid kodulehel navigeerida ja selle funktsioone kasutada.
 • Tulemuslikkuse“ küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad kodulehel navigeerivad, näiteks selle kohta, millistel lehtedel kõige sagedamini käiakse. Need tuvastavad selle, kuidas kasutajad kodulehega suhtlevad, igasugused vead, milliseid lehti sageli ei kasutata, millised lehed võtavad laadimiseks kaua aega, milliseid lehti kasutajad reeglina külastavad ning mis järjekorras. Need küpsiseid ei kogu teavet, mille abil saaks teid tuvastada, ning neid kasutatakse ainult selleks, et aidata meil kodulehe tööd parendada ning mõista, mis kodulehe kasutajaid huvitab.
 • Funktsionaalsuse“ küpsised, mis võimaldavad kodulehel pidada meeles teie tehtud valikud ja eelistused sisselogitud kasutajana (näiteks teie kasutajanime põhjal).
 • Sihtmärgistamise või reklaami“ küpsiseid kasutatakse reklaamimaterjalide edastamiseks, mis on asjakohased tuvastatud masina või muu seadme jaoks (mitte nimega seostatava või muul viisil tuvastatava inimese jaoks), ning mis on kohandatud selle masina või seadmega seotud veebilehe aktiivsusega seostatud huvidele. Näiteks kui küpsis kolmanda osapoole kodulehel tunneb ära, et konkreetne toode osteti konkreetse seadmega, võib see küpsis „suhelda“ kodulehe turundusküpsistega tagamaks, et selle seadmega nähakse kodulehel kuvatud sarnaste toodete reklaame. Nende küpsistega piiratakse ka, kui sageli kasutaja reklaami näeb, ning mõõdetakse reklaamikampaania efektiivsust. Samuti võivad need meeles pidada, et kodulehte on konkreetsest seadmest külastatud, ja jagada seda teavet turundusorganisatsioonidega. Kodulehe turundusküpsiseid käitavad kolmandad osapooled meie loal. Turundusküpsiseid kasutatakse jälgimiseks, millisest reklaamiallikast kasutaja kodulehele suunati, et me teaksime, kas sellesse reklaamiallikasse on mõtet investeerida.

Küpsise nimi/liik

Aegumisperiood

Eesmärk

Küpsise kategooria ICC küpsisejuhise alusel

SESSxxxID

Sessioon

(need küpsised aeguvad reeglina sessiooni lõpus või hiljemalt ühe nädalaga)

Autentimissessioon, et ei peaks ühe brauserisessiooni ajal mitu korda sisse logima. Unikaalne ID, mis seob jooksva sessiooni andmebaasi seadetetabeliga.

Rangelt vajalik/Funktsionaalsus

has_js

Sessioon

(need küpsised aeguvad reeglina sessiooni lõpus, ehk siis brauseri sulgedes)

See aitab kodulehel mõista teie veebilehitseja Javascripti funktsioone. On/off märgis tähistab, kas lehitseja toetab Javascripti.

Rangelt vajalik/Funktsionaalsus

cookie-agreed-en

4 kuud pärast seadistamist/uuendamist

Võimaldab meil meeles pidada, kas te aktsepteerite sellel kodulehel küpsiseid. On/off märgis tähistab, kas te aktsepteerite küpsiseid.

Rangelt vajalik/Funktsionaalsus

Google Analytics
utma

2 aastat pärast seadistamist/uuendamist

Annab unikaalse ID igale seda kodulehte külastavale veebilehitsejale.

Sihtmärgistamine/reklaam

Google Analytics
utmb

Sessioon

30 minutit pärast seadistamist/uuendamist

Kasutatakse kasutaja sessiooni alustamiseks ja jätkamiseks kodulehel.

Sihtmärgistamine/reklaam

Google Analytics
utmc

Sessioon

(need küpsised aeguvad reeglina sessiooni lõpus, ehk siis brauseri sulgedes)

Kasutatakse kasutaja sessiooni alustamiseks ja jätkamiseks kodulehel.

Sihtmärgistamine/reklaam

Google Analytics
utmz

6 kuud pärast seadistamist/uuendamist

Kasutatakse otsingumootori liikluse, reklaamikampaaniate ja kodulehel navigeerimise arvutamiseks.

Sihtmärgistamine/reklaam

 

KÜPSISTE SEADED

Me küsime teie luba selles poliitikas kirjeldatud küpsiste kasutamiseks, kui te esimest korda kodulehele sisenete ja kui me kodulehele uusi küpsiseid lisame. Kui te esimest korda kodulehte külastate, ilmub kast/bänner, mis palub teil kodulehel seadistatud küpsiste kasutamisega nõustuda. Teie jätkuvat kodulehe kasutamist loetakse nõusolekuks nende küpsiste kasutamisega kirjeldatud eesmärkidel.

Kui te küpsistest keeldute, ei seadista me teie seadmesse enam küpsiseid, välja arvatud ülalnimetatud „Rangelt vajalikud“ küpsiseid, sealhulgas küpsis meeles pidamaks, et te ei soovi kodulehe külastamisel küpsiste kasutamist.

Tavaliselt saate oma veebilehitseja seadistada end hoiatama, kui küpsist seadistatakse, või küpsiseid eemaldama või nendest keelduma. Kõik veebilehitsejad on erinevad, nii et vaadake oma veebilehitseja abimenüü üle, et leida küpsiste seadistamise korrektne viis. Kui otsustate küpsised kustutada või neist keelduda, mõjutab see kodulehel mitmeid funktsioone ja teenuseid.

Kui nõustute küpsiste kasutamisega kodulehel, vajutades nuppu „Nõustun“, seadistame me teie seadmesse küpsised. Kui soovite oma seadmesse seadistatud küpsised kustutada, pöörduge oma veebilehitseja abimenüüsse.

Kui te ei tee midagi, mis näitaks teie küpsiste eelistusi kodulehel, loeme me et olete küpsiste seadistamsest keeldunud. Palun pange tähele, et kui keelate küpsiste kasutamise, ei pruugi kõik kodulehe funktsionaalsused korrektselt töötada. Oma küpsise seadete muutmiseks pöörduge oma veebilehitseja abimenüüsse.

POLIITIKA MUUDATUSED

Me hoiame käesolevat poliitikat pidevalt ajakohastatuna. Me võime poliitikat aeg-ajalt muuta, uuendades käesolevat lehte vastavalt muudatustele kehtivas õiguses ja/või meie privaatsuseeskirjades. Kuupäeva poliitika ülaosas uuendatakse vastavalt.

Soovitame teil kontrollida kodulehte külastades käesoleva poliitika kuupäeva, et saada teadlikuks uuendustest või muudatustest. Teavitame teid kõigist muudetud versioonidest, mis võivad oluliselt mõjutada viisi, kuidas me teie isikuandmeid kasutame või avaldame.

Milliseid meetmeid kasutatakse isikuandmete kaitseks?

Ettevõte kasutab mõistlikke meetmeid sobivate füüsiliste, tehniliste ja administratiivsete turvameetmete kasutamiseks, et takistada teie isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist, volitamata ligipääsu, avaldamist või muutmist.

Millised õigused teil isikuandmete nägemiseks ja muutmiseks on?

Teil on õigus ettevõtte omanduses olevaid enda isikuandmeid näha ja neile ligi pääseda.

Samuti on teil õigus paluda meil parandada, blokeerida, täiendada ja kustutada teie isikuandmeid, piirata selle kasutamist ja „portida“ (andmete ülekandmine) oma isikuandmeid (st paluda meil need teile edastada struktureeritud, tavapäraselt kasutatud ja masinloetavas formaadis ning edastada need otse teisele ettevõttele).

Lisaks on teil õigus nõuda lisainfot selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

Kui te seda soovite teha või teavitada ettevõtet muutustest oma andmetes, võtke meiega ühendust aadressil corporate@dssmith.com.

Siiski on neil õigustel ka erandid. Näiteks võidakse ligipääs isikuandmetele teatud asjaoludel keelata, kui andmete avaldamine paljastaks teise isiku isikuandmeid või kui meil on sellise teabe avaldamine seadusega keelatud. Lisaks on võimalik, et meil on õigus teie andmeid säilitada ka teie nõusoleku tagasivõtmise korral, kui saame tõestada, et teie andmete töötlemine on meilt seadusega nõutav.

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta või soovite selle kohta kaebust esitada, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.  

Kui teil on lahendamata muresid, on teil samuti õigus esitada kaebus andmekaitseasutustele (Eestis Andmekaitse Inspektsioon, aadress Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, veebileht www.aki.ee).

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie andmete säilitamisel teeme me seda nii kaua, kui see on vajalik (i) konkreetse eesmärgi täitmiseks, mille otstarbel teie isikuandmeid koguti, (ii) käesolevas teates nimetatud teenuste osutamiseks või (iii) meie seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks või seadusjärgsete õiguste jõustamiseks.

Järgime järgmiseid andmete säilitamise tähtaegasid:

 • kui oleme saanud teie andmed teie nõudele või päringule vastamiseks ja/või sellega tegelemiseks, säilitame neid andmeid kuni 3 aasta jooksul alates nõude lahendamisest;
 • kui oleme saanud teie seoses sellega, et meil on teiega sõlmitud leping, säilitame me lepinguga seotud andmeid kuni 7 aasta jooksul niivõrd, kuivõrd selline säilitamiskohustus tuleneb raamatupidamise seadusest, muid lepinguga seotud andmeid, mille säilitamise kohustus ei tulene raamatupidamise seadusest, säilitame kuni 3 aasta jooksul alates lepingu täitmisest;
 • kui oleme saanud teie andmed teie antud nõusoleku alusel, siis säilitame teie andmeid nõusoleku kehtivuse aja jooksul;
 • küpsistega seotud andmeid säilitame ülal peatükis „Küpsiste kasutamine“ toodud tähtaegade jooksul.

Ülaltoodud loetelu meie poolt järgitavate andmete säilitamise tähtaegade kohta on näitlik loetelu ning osadel juhtudel võivad kohalduda teistsugused säilitamise tähtajad. Kui soovite saada detailsemat infot selle kohta, kui kaua me säilitame teiega seotud andmeid, võtke palun meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel.

KONTAKT- JA AADRESSIANDMED

Kui teil on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil:

DS Smith Plc
Level 3
1 Paddington Square
London
W2 1DL

corporate@dssmith.com