environment.jpg

DS Smith Packaging Estonia integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi poliitika

DS Smith Packaging Estonia on tööstusharu juhtiv, vastavalt tellimusele lainepapist pakendeid valmistav ettevõte. Ettevõtte tooteportfelli kuuluvad transpordi-, tarbija- ja jaemüügipakendid ning tööstuspakendid ja raske kauba pakendid. DS Smith Packaging Estonia kuulub kontserni DS Smith Plc ja on Packaging üksuse Kesk-Euroopa regiooni ettevõte.

DS Smith Packaging Kesk-Euroopa regioon peab edu võtmeks huvipoolte nõuete arvestamist ja kliendirahulolu. Pikaaegne kliendisuhe ning järjepidev koostöö klientidega eeldavad stabiilselt esmaklassilist kvaliteeti nii pakutavates toodetes, lahendustes kui ka teeninduses. DS Smith Plc on andnud gruppi kuuluvatele ettevõtetele ülesande vähendada oma tegevuste mõju keskkonnale. Keskkonnahoid on DS Smith grupi otsustusprotsessi läbiv element nii investeerimise kui ka ressursikasutuse osas.

DS Smith Packaging Estonia juhindub eeltoodud nõuetest, rakendades rahvusvahelisi standardeid ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimises ning ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimises.

DS Smith Packaging Estonia:

  • Pöörab suurt tähelepanu kliendi ootustele, lahenduste innovatiivsusele, toodete ja osutatavate teenuste kvaliteedile;
  • Töötab igapäevaselt kvaliteedi nimel eesmärgiga vältida vigu ning jätkuvalt parendada nii oma tööprotsesse, tooteid kui ka kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi;
  • Kasutab materjale, energiat ja loodusressursse efektiivselt ning taaskasutab olulise osa materjalidest, suunates enamiku tootmisjääkidest uuesti taaskasutusse;
  • Arvestab oma ettevõtte mõju keskkonnale ja kohustub rakendama tegevusi keskkonnakaitseks ja saastamise vältimiseks tagamaks keskkonnahoiu;
  • Peab töötervishoidu ja -ohutust sama tähtsaks kui ka teisi esmaseid tegevusi ja eesmärke;
  • Juhindub oma tegevuses õiguslikest ja muudest asjassepuutuvatest kvaliteedi- ja keskkonnaalastest nõuetest.