Meie edusammude mõõtmine

Anname oma nelja strateegilise eesmärgi kaudu pakendamisele uue määratluse. Nendeks on klientide rõõmustamine, oma inimeste potentsiaali realiseerimine, jätkusuutlikkuse eestvedamine ning ettevõtte suuruse ja kasumlikkuse kahekordistamine. Usume, et sellisel viisil tegutsedes täidame oma visiooni olla juhtiv jätkusuutlike pakendilahenduste pakkuja.

Strateegia ja tulemuslikkuse põhinäitajad

 • Rõõmustada kliente
 • Realiseerida meie inimeste potentsiaali
 • Olla jätkusuutlikkuse eestvedajad
 • Kahekordistada ettevõtte suurust ja kasumlikkust

Meie strateegilised eesmärgid on kooskõlas kõigi meie sidusrühmade nõudmistega, seega pakume tulemusi kõigile.

Rõõmustada kliente

Teeme selleks järgmist.

 • Täidame kvaliteedi ja teenindusega seotud kohustusi
 • Pakume lisaväärtusega pakendilahendusi
 • Edendame innovaatilisi lahendusi rahvusvahelisel tasandil

Õigeaegne, täies mahus tarne (OTIF)

Pakendamine on tõhusa tarneahela oluline osa. Lubatud viisil tegutsemine on klientidele usaldusväärseks partneriks jäämise tagamisel äärmiselt oluline tegur.

Definitsioon: õigeaegselt ja täies mahus täidetud tellimuste osakaal kõigis ettevõtetes
Definitsioon: õigeaegselt ja täies mahus täidetud tellimuste osakaal kõigis ettevõtetes

2020/21 tulemused. Vaatamata Covid-19 põhjustatud olulistele häiretele püsis meie üldine OTIF 95 protsendi tasemel, mis on lähedal meie üldisele eesmärgile, milleks on 97 protsenti. Püüame jätkuvalt saavutada kõrgemat teenindustaset.

Realiseerida meie inimeste potentsiaali

Teeme selleks järgmist.

 • Loome keskkonna, mille üle inimesed on uhked ja kus nad saavad anda endast parima
 • Tagame kõigi inimeste tervise, ohutuse ja heaolu
 • Loome võimalusi tulevikuks

Õnnetusjuhtumite sagedus

Paneme suurt rõhku individuaalsele vastutusele ning usume, et kaasates inimesi ohutu töökeskkonna ja -kultuuri loomisele, saavad kõik meie õnnetusjuhtumite sageduse vähendamisele kaasa aidata.

Definitsioon: Kaotatud ajaga tööõnnetuste ehk LTA arv miljoni töötunni kohta.
Definitsioon: Kaotatud ajaga tööõnnetuste ehk LTA arv miljoni töötunni kohta.

2020/21 tulemused. Tervislik ja turvaline töökeskkond ja -kultuur on iga vastutustundliku, jätkusuutliku ja kasumliku ettevõtte nurgakivi. Arvestades meie nullkahju tervise ja ohutuse eesmärki, on meie õnnetusjuhtumite sageduse eesmärk null.

Eelmine aasta oli erakordne. Covid-19 pandeemial on olnud sügav mõju, puudutades kõiki meie tööviisidega seotud aspekte. Mistõttu on märkimisväärne saavutus, et oleme suutnud sellel pidevalt muutuval ja üha nõudlikumal maastikul säilitada ja parandada oma tervise- ja ohutusnäitajaid. Oleme selle tohutu saavutusega väga rahul.

Olla jätkusuutlikkuses eestvedajad

Teeme selleks järgmist.

 • Sulgeme parema disaini kaudu tarbimisahela
 • Vähendame ringlahenduste abil jäätmeid ja reostust
 • Aitame inimesi ringmajandusele üleminekul
 • Kaitseme loodusvarasid, kasutades maksimaalselt ära kõik kiud

2020/21 suurimad saavutused.

 • Alates 2015. aastast 23% vähenenud CO2e kogus tonni kohta
 • Aasta jooksul vahetati välja 54 miljonit ühikut plasti
 • Seadsime teaduspõhise eesmärgi ja soovime, et 2050. aastaks oleks netoheide nullilähedane

Kahekordistada ettevõtte suurust ja kasumlikkust

Teeme selleks järgmist.

 • Suurendame mahepõllumajanduslikku turuosa
 • Investeerime lainepapi pakendite turu kasvavates valdkondades uuenduslikesse lahendustesse
 • Investeerime uude lainepapist pakendite mahtu

Samalaadse lainepapi mahu kasv

Eesmärgiks on vähemalt 1-protsendiline kasv SKP-st, sest loodame võita turuosa, pakkudes oma klientidele rahvusvahelisel tasandil väärtust kogu nende tarneahelas.

Definitsioon: Samalaadne müüdud lainepapist toodete maht (va omandamise ja võõrandamise mõju) valdkondade põhjal
Definitsioon: Samalaadne müüdud lainepapist toodete maht (va omandamise ja võõrandamise mõju) valdkondade põhjal
 1. aasta tulemused. Mahu kasv +3,5 protsenti, –1,0 protsenti aasta esimeses pooles ja +8,2 protsenti aasta teises pooles. Aasta teises pooles toimunud erakordse kasvu taga oli väga suur nõudlus eelkõige e-kaubanduse klientidelt ja ka tööstusklientide taastumistrend. Kuigi kõik piirkonnad näitasid head kasvu, paistis tänu meie edule e-kaubanduses enim silma Ühendkuningriik.

Müügitulu

Saavutatud marginaal kajastab väärtust, mida pakume oma klientidele, ja meie võimet selle väärtuse eest tasu küsida. See on ajendatud ka meie mastaabist. Suurem müügitulu muudab kasumi kahjulike mõjude suhtes vastupidavamaks.

Definitsioon: Kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja erandlikke kulusid protsendina tulust
Definitsioon: Kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja erandlikke kulusid protsendina tulust
 1. aasta tulemused. Müügitulu 8,4 protsenti, mis on 2020. aastal langenud 250 baaspunkti võrra, kajastab aasta kasumlikkuse vähenemist, mis on tingitud Covid-19 mõjudest, aasta esimese poole hinnalangusest ning aasta teise poole sisendkulude survest.

Keskmise kasutatud kapitali tasuvus (ROACE)

Meie kogu majandustsükli jooksul saavutatav siht-ROACE ületab meie kapitali kulu. ROACE on finantsedu ja tulu jätkusuutlikkuse põhinäitaja ning kajastab tulusid, mis on kättesaadavad ettevõtetesse investeerimiseks ning võla ja omakapitali teenindamiseks. Kõiki investeeringuid ja omandamisi hinnatakse seda eesmärki silmas pidades.

Definitsioon: Kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja erandlikke kulusid protsendina keskmisest kasutatavast kapitalist (sealhulgas firmaväärtusest) eelneva 12 kuu jooksul
Definitsioon: Kasum enne intresse, makse, amortisatsiooni ja erandlikke kulusid protsendina keskmisest kasutatavast kapitalist (sealhulgas firmaväärtusest) eelneva 12 kuu jooksul
 1. aasta tulemused. ROACE langes 240 baaspunkti võrra 8,2 protsendini, kajastades stabiilse kapitalibaasi juures ettevõtte korrigeeritud ärikasumi vähenemist aasta jooksul.

Netovõlg/EBITDA

Netovõlg/EBITDA on bilansi tugevuse ja finantsstabiilsuse põhinäitaja.

Definitsioon: Korrigeeritud netovõlg (arvutatud keskmiste valuutakursside alusel ja pärast IFRS 16 rendikohustuste mahaarvamist) viimase 12 kuu jooksul võrreldes kasumiga enne intresse, makse, kulumit, amortisatsiooni ja korrigeerimiskirjeid (korrigeeritud majandusaasta jooksul tehtud omandamiste ja võõrandamisega ning IFRS 16 rendilepingute tulu mõju eemaldamiseks). See määratlus on kooskõlas kontserni lepingutega.
Definitsioon: Korrigeeritud netovõlg (arvutatud keskmiste valuutakursside alusel ja pärast IFRS 16 rendikohustuste mahaarvamist) viimase 12 kuu jooksul võrreldes kasumiga enne intresse, makse, kulumit, amortisatsiooni ja korrigeerimiskirjeid (korrigeeritud majandusaasta jooksul tehtud omandamiste ja võõrandamisega ning IFRS 16 rendilepingute tulu mõju eemaldamiseks). See määratlus on kooskõlas kontserni lepingutega.
 1. aasta tulemused. Netovõlg vähenes 306 miljoni naela võrra 1,795 miljoni naelani, peegeldades tugevat rahavoogu, samas kui netovõlg/EBITDA oli aasta lõpus 2,2 korda, mis on üldjoontes sarnane eelmise aastaga ja hea langus võrreldes poolaastaga 2,4 korda.

Raha konversioon

Keskendume raha konversioonile osana laiemast keskendumisest kapitalijuhtimisele ja mõistliku bilansi säilitamisele. Ettevõttes on põhirõhk käibekapitalil, et kogu kapital oleks paigutatud sinna, kus see suudab ettevõttele kõige paremini kasu tuua.

Definitsioon: Vaba rahavoog enne makse, netointressi, kasvukapitali, pensionimakseid ja korrigeerimiskirjeid protsendina tulust enne intresse, makse, amortisatsiooni ja korrigeerimiskirjeid. Vaba rahavoog on võla netoliikumine enne raha väljavoolu korrigeerivateks kirjeteks, makstud dividendideks, tütarettevõtete omandamiseks ja võõrandamiseks (sh omandatud laenud) ning aktsiakapitali emiteerimisest saadava tulu eest.
Definitsioon: Vaba rahavoog enne makse, netointressi, kasvukapitali, pensionimakseid ja korrigeerimiskirjeid protsendina tulust enne intresse, makse, amortisatsiooni ja korrigeerimiskirjeid. Vaba rahavoog on võla netoliikumine enne raha väljavoolu korrigeerivateks kirjeteks, makstud dividendideks, tütarettevõtete omandamiseks ja võõrandamiseks (sh omandatud laenud) ning aktsiakapitali emiteerimisest saadava tulu eest.
 1. aasta tulemused. Raha konversioon oli 150 protsenti, kooskõlas meie eesmärgiga, kajastades eriti tugevat käibekapitali paranemist.

Teemaga seotud lingid