Privatumo ir slapukų politika

Ši Interneto svetainės privatumo ir slapukų politika (toliau – „Politika“) taikoma (i)  UAB DS Smith Packaging Lithuania, juridinio asmens kodas 225774450, Savanorių pr. 183, Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“) klientams ir tiekėjams ir (ii) interneto svetainės: https://www.dssmith.com/lt/packaging (toliau - „Svetainė“) naudotojams.

Bendrovė supranta sąžiningo ir atsakingo Jūsų asmens duomenų naudojimo svarbą. Ši Politika paaiškina, kaip Bendrovė renka, naudoja ir atskleidžia asmeninę informaciją apie Jus tiek mūsų kasdieniniuose sandoriuose, tiek kai Jūs lankotės mūsų Svetainėje. 

Kokią informaciją Bendrovė renka apie savo klientus ir tiekėjus ir kodėl?

Mes renkame informaciją, kuri reikalinga, kad galėtume susisiekti su Jumis, kaip mūsų klientu arba tiekėju, siekiant aptarti ir/arba įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.

Kokius asmens duomenis renka Bendrovė?

Mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • tapatybės, kontaktinius ir susijusius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; duomenis apie pareigas, atsakomybę ir pan.;
 • elektroninio pašto ir e-ryšio pranešimus, kuriuos Jūs siunčiate mums ir mūsų darbuotojams ar atstovams;
 • sutarties, sandorio sudarymo ir vykdymo duomenis, tokius kaip duomenis apie su mumis sudarytų sandorių rengimą, vykdymą, nutraukimą, pakeitimą; finansinius ir kreditingumo duomenis, kiek tai susiję su sutarties vykdymu;
 • duomenis apie vadovus, akcininkus ir kitus naudos gavėjus, kiek tai reikalinga vykdant teisės aktų reikalavimus;
 • kitus su mumis sudarytų ar planuojamų sudaryti sutarčių sudarymui, vykdymui ir administravimui reikalingus duomenis, taip pat duomenis, reikalingus vykdant teisės aktų reikalavimus;
 • jeigu susikuriate internetinę paskyrą, mes taip pat tvarkome šiuos Jūsų duomenis – Jūsų vartotojo vardą, slaptažodį, elektroninį paštą, vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį;
 • Jūsų kontaktus ir pasirinkimus dėl tiesioginės rinkodaros;
 • priežastis, dėl kurių kreipėtės į mus (pvz., Jūsų užklausa ar prašymas).

Šie asmens duomenys yra renkami, visų pirma, kaip Jūsų savanoriškai pateikta informacija, bet mes taip pat galime, kai tai leidžia teisės aktai, duomenis rinkti iš viešųjų šaltinių, trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, asmenų, kuriuos Jūs nurodėte ir kurie sutiko pateikti savo asmens duomenis, valstybinių institucijų ir kitų trečiųjų šalių. Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis Jums besinaudojant Grupės (Bendrovė ir su ja susijusios įmonės vadinama „Grupe“) įmonių teikiamomis paslaugomis.

Kaip Bendrovė naudoja informaciją apie Jus?

Bendrovė gali naudoti informaciją apie Jus tikslais, nurodytais šioje Politikoje, arba Jums atskleistais Svetainėje arba teikiant mūsų paslaugas. Pavyzdžiui, mes galime naudoti informaciją apie Jus šiais žemiau išvardintais tikslais:

 • siekiant atsakyti arba išspręsti Jūsų prašymą ar užklausimą;
 • vidaus apskaitos tikslais;
 • dėl susisiekimo su Jums (tiesiogiai arba per partnerį ar atstovą) el. paštu arba telefonu dėl aukščiau išvardintų priežasčių;
 • esant Jūsų sutikimui kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus, vykdyti tiesioginę rinkodarą;
 • kai tai būtina, vykdydami bet kokį Bendrovės restruktūrizavimą arba Grupės verslo ar turto pardavimą;
 • sandorių su Jumis sudarymui, vykdymui, administravimui;
 • mūsų teisėtam interesui kurti, plėtoti, tobulinti, gerinti vykdomą veiklą, teikiamas prekes ir paslaugas ir jų kokybę;
 • siekiant apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, mūsų teisių įgyvendinimui;
 • prievolių, numatytų teisės aktuose, vykdymui (pvz., mokesčių, finansų, pinigų plovimo prevencijos srityse).

Dalis asmens duomenų, kuriuos Bendrovė turi apie Jus, bus laikoma popierinėse bylose, kita informacija bus laikoma kompiuterinėse laikmenose ir elektroninėse duomenų bazėse, kaip nurodyta detaliau žemiau.

Daugeliu atveju Bendrovės tvarkoma informacija apie Jus yra reikalinga išspręsti Jūsų prašymui, sutartinėms prievolėms įvykdyti, yra privaloma pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus arba būtina siekiant įgyvendinti Bendrovės teisėtus verslo interesus ir poreikius, tokiu atveju ypatingą dėmesį skiriant Jūsų teisėms apsaugoti ir užtikrinti, kad toks naudojimas būtų proporcingas.

Kokiais teisiniais pagrindais mes naudojame Jūsų duomenis?

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais: 

 • tam tikrais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu (pvz., kai sutinkate, kad būtų įrašyti slapukai arba būtų tvarkoma informacija, kurią pateikiate mūsų Svetainėje);
 • kitais atvejais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai mes turime tai daryti, siekdami įgyvendinti sutartis su Jumis (pvz., dėl sąskaitų išrašymo) arba turime tokią pareigą pagal teisės aktus (pvz., vykdyti buhalterinės apskaitos reikalavimus);
 • mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami savo teisėtų interesų (pvz., kai mes dalijamės duomenimis su mūsų Grupės įmonėmis), tačiau tik tais atvejais, kai Jūsų asmeniniai interesai nėra viršesni už mūsų interesus.

Ar Bendrovė dalinasi Jūsų asmens duomenimis su duomenų gavėjais?

Dėl aukščiau išvardintų tikslų (arba kitų kartas nuo karto Jums praneštų tikslų) Jūsų asmens duomenis mes galime atskleisti vadovybei, pardavimų/klientų paslaugų komandoms, teisininkams, logistikos, informacinių technologijų ir kitam korporatyviniam personalui, kuriems yra reikalinga žinoti šią informaciją dėl jų funkcijų vykdymo Grupėje. Kai kurie iš šių asmenų, kurie turės priėjimą prie Jūsų duomenų, gali nebūti Bendrovės darbuotojai (žr. žemiau).

Mes galime dalintis asmens duomenimis mūsų įmonių Grupėje, kiek tai yra reikalinga dėl tinkamo valdymo, analizės, planavimo ir sprendimų priėmimo.

Jūsų duomenis mes taip pat galime perduoti tvarkyti trečiosioms šalims (Grupėje ar už jos ribų), teikiančioms mums paslaugas pagal sutartis (žr. toliau dėl daugiau informacijos), tokioms kaip auditoriai, IT prieglobos ir IT priežiūros paslaugų teikėjai, naršymo internete ar veiklos internete analizės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės. Šios trečiosios šalys gali naudoti informaciją apie Jus, kad atliktų savo funkcijas mūsų vardu. Siekdama apsaugoti Jūsų asmens duomenis, Bendrovė įdiegė įvairias saugumo ir duomenų privatumo priemones, įskaitant su tokiomis trečiosiomis šalimis, ir siekia laikytis taikomų teisinių reikalavimų.

Mes galime atskleisti konkrečią informaciją apie Jus, gavę teisėtą prašymą iš valdžios institucijų, teisėsaugos ir reguliavimo įstaigų, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal teisės aktus, ir dėl mokestinių ar kitų tikslų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims vykstant teisminiam procesui, siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus ar siekiant įgyvendinti mūsų sutartinius įsipareigojimus (pvz., VĮ Registrų centrui, notarams, antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams ir pan.), korporatyvines politikas ir naudojimo sąlygas, arba siekiant apsaugoti Grupės, mūsų darbuotojų, agentų, klientų ir kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą, taip pat toms šalims, kurioms jūs leidžiate pateikti Jūsų asmens duomenis.

Ar Jūsų asmens duomenys bus perduodami į trečiąsias valstybes?

Kai kurie asmens duomenų perdavimai yra paaiškinti aukščiau. Svarbu Jus informuoti, kad šie gavėjai Grupės viduje ar trečios šalys (kaip nurodyta šiame pranešime) gali veikti ne Europos Ekonominėje Erdvėje (toliau – „EEE“), bet valstybėse, kurios neturi lygiavertės EEE asmens duomenų apsaugos. Bus imtasi veiksmų, atitinkančių galiojančius teisės aktus, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, duomenys bus tinkamai apsaugoti pagal ES Komisijos patvirtintas standartines sutarties sąlygas, tinkamą privatumo apsaugos skydo sertifikatą arba tiekėjo privalomomis taisyklėmis. Atitinkamo mechanizmo kopija gali būti pateikta Jūsų peržiūrai Jums paprašius: lithuania@dssmith.com.   

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Bendrovė gali pateikti Jums informaciją apie naujas prekes, paslaugas, akcijas ir pasiūlymus, kurie Jums gali būti įdomūs, ir gali pakviesti Jus dalyvauti rinkos tyrimuose arba prašyti atsiliepimų apie prekes ir paslaugas. Ši komunikacija gali vykti el. paštu, telefonu, paštu ar SMS žinute. Šią komunikaciją vykdysime tik su Jūsų sutikimu, jeigu jis yra būtinas pagal galiojančius teisės aktus, ir patarsime, kaip galite atsisakyti gauti tokius pranešimus.

Svetainė ir slapukai

Toliau pateikiame informaciją, kaip Bendrovė surenka, naudoja ir atskleidžia Jūsų asmens duomenis, surinktus Jums lankantis Svetainėje. Informacija, kurią pateikiate Svetainėje, bus renkama Bendrovės, tačiau gali būti pasidalinta ir su Grupės įmonėmis.

Mums labai svarbu, kad Jūsų apsilankymas Svetainėje būtų kuo patogesnis.

Kokius asmens duomenis mes renkame per Svetainę?

Mes galime rinkti Svetainės naudojimo informaciją. Tokios informacijos rinkimui gali būti naudojami slapukai ir žiniatinklio indikatoriai (angl. „web beacons“). Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje "Slapukų naudojimas".

Mes galime rinkti asmens duomenis Svetainėje šiais tikslais:

 • siekdami tobulinti mūsų prekes ir paslaugas bei užtikrinti, kad Svetainės turinys būtų Jums ir Jūsų kompiuteriui (ar kitam elektroniniam įrenginiui, kuriame įgalintas internetas) pateikiamas efektyviausiu būdu; ir
 • siekdami tinkamai administruoti Svetainę ir užtikrinti stabilų jos veikimą.

Jei naudojate Svetainės paieškos funkciją, užklausos ir rezultatai yra registruojami anonimiškai, nerenkant jokių konkrečių naudotojų duomenų.

Bendrovė taip pat gali paversti asmeninę informaciją į anoniminius duomenis ir ją naudoti (paprastai remiantis agreguotu statistiniu pagrindu) tyrimuose ir analizėse, vykdomuose siekiant pagerinti Svetainės veikimą ar Grupės teikiamas paslaugas.

Jums norint susisiekti su mumis arba naudotis tam tikromis funkcijomis, kurias mes siūlome Svetainėje, Jūs turėsite pateikti mums papildomos asmeninės informacijos, kad galėtume palaikyti ryšius su Jumis ir spręsti Jūsų prašymą ar užklausą. Jei pasirinksite pateikti mums savo asmeninę informaciją, mes surinksime šią informaciją savo reikmėms ir tikslams, aprašytiems šioje Politikoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kurie asmeniniai duomenys Svetainėje yra renkami tik jeigu Jūs nusprendžiate juos pateikti (pvz., Jūsų vardas ir pavardė), kiti duomenys yra renkami automatiškai (pvz., standartinė interneto ir svetainės prisijungimo informacija). Žemiau pateikiame asmens duomenų kategorijas, kurias mes renkame iš Jūsų per Svetainę:

 • standartinė interneto ir svetainės prisijungimo informacija bei informacija apie tai, kaip Svetainės lankytojai elgiasi Svetainėje. Informacija, kurią mes galime surinkti, apima informaciją apie Jūsų interneto paslaugų teikėją, Jūsų operacinę sistemą, naršyklės tipą, domeno pavadinimą, Jūsų kompiuterio (ar kito elektroninio įrenginio, turinčio prieigą prie interneto) interneto protokolo (IP) adresą, Jūsų prieigos laiką, svetainę, kuri nukreipė Jus į mūsų Svetainę, Jūsų prašomus tinklalapius ir šių prašymų datą ir laiką;
 • kad Jūs paspaudėte "patinka" ar sukūrėte pranešimą mūsų socialinių tinklų svetainėse;
 • informacija, reikalinga teisinei atitikčiai užtikrinti.

Mes taip pat rinksime šiuos asmens duomenis per Svetainę, jeigu Jūs nuspręsite juos pateikti:

 • Jūsų vardą ir pavardę;
 • Jūsų darbo kontaktinius duomenys, pvz., adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • priežastis dėl kurių susisiekėte su mumis. Tai gali būti Jūsų prašymas ar užklausa, pateikta Jūsų vardu arba kito vardu, klientų aptarnavimo poreikis, komentarų teikimas arba informacija apie galimą ar esamą užsakymą ar paslaugų sutartį;
 • jei sukursite internetinę paskyrą - Jūsų vartotojo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas ir Jūsų vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris;
 • finansinės sąskaitos informacija (jei aktuali ir būtina), pvz., kredito kortelės numeris ir kita mokėjimo informacija; ir
 • Jūsų kontaktai ir rinkodaros prioritetai.

Atkreipkite dėmesį, kad informacijos siuntimas internetu nėra visiškai saugus. Nors labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti į Svetainę siunčiamų asmens duomenų saugumo, todėl už siunčiamus duomenis atsakote patys. Gavę Jūsų asmens duomenis imsimės visų reikiamų priemonių šiuos duomenis apsaugoti nuo bet kokios neleistinos prieigos ar panaudojimo.

Slapukų naudojimas

Mes naudojame slapukus tam tikroms Svetainės dalims. Slapukai - tai nedideli tekstiniai duomenų failai, kurie yra išsaugomi Jūsų kietajame diske apsilankius Svetainėje. Slapukai padeda mums tobulinti Svetainę ir Jūsų patirtį. Mes naudojame slapukus, kad sužinotumėme, kurios sritys ir funkcijos yra populiarios ir suskaičiuotume apsilankymus mūsų tinklalapiuose, atpažintume Jus kaip grįžtantįjį lankytoją ir pritaikytume Svetainę pagal Jūsų pasirinkimus ir naršymo įpročius. Mes taip pat galime naudoti slapukus rinkodarai ar reklamai. Mes galime naudoti žiniatinklio indikatorius (angl. „web beacons“) Svetainėje ar savo el. laiškuose. Žiniatinklio indikatoriai yra elektroniniai vaizdai, kurie gali būti naudojami slapukų pristatymui, apsilankymų skaičiavimui, supratimui apie Grupės svetainių naudojimą ir pranešimo gavimui, ar el. laiškas buvo atidarytas ir imtasi veiksmų. Toliau pateikiame išsamesnę informaciją apie slapukų tikslus ir tipus. Jei norite bet kuriuo metu ištrinti arba blokuoti slapukus pagal naršyklės nustatymus ir gauti bendresnės informacijos apie slapukus, įskaitant skirtumą tarp sesijos ir nuolatinių slapukų, apsilankykite www.allaboutcookies.org. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų renkama informacija paremtą reklamą, apsilankykite http://www.youronlinechoices.eu/.

Norėdami surinkti informaciją apie Jūsų veiklą mūsų Svetainėje, pvz., lankomus tinklalapius, paspaudžiamas nuorodas ir Jūsų atliktas paieškas, savo Svetainėje mes taip pat naudojame "Google Analytics". Mes naudojame surinktą informaciją, kad sukurtume ataskaitas ir tobulintume Svetainę. Slapukai renka informaciją anonimiškoje formoje, įskaitant Svetainės lankytojų skaičių, iš kurio puslapio lankytojai atvyksta į Svetainę ir puslapius, kuriuose jie apsilankė. Norėdami gauti daugiau informacijos apie "Google Analytics" surinktą informaciją, apsilankykite http://www.google.com/intl/lt/analytics/privacyoverview.html. Galite atsisakyti šių slapukų, pasirinkdami tinkamus nustatymus savo naršyklėje. Jei tai padarysite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis Svetainės funkcijomis. Galite atsisiųsti ir įdiegti "Google Analytics" atsisakymo naršyklės papildinį iš šio puslapio: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukai, naudojami Svetainėje, yra skirstomi į: 

 • Slapukus, kurie yra „būtinai reikalingi“ Svetainės platformų veikimui. Šie slapukai yra būtini, kad naudotojai galėtų naršyti Svetainėje ir naudotis jos funkcijomis.
 • „Analitiniai“ slapukai, kurie renka informaciją apie tai, kaip naudotojai naršo Svetainėje, pavyzdžiui, kuriuose puslapiuose naudotojai dažniausiai lankosi. Jie parodo, kaip naudotojai sąveikauja su Svetaine, bet kokias klaidas, kurios atsiranda, kokie puslapiai nėra dažnai lankomi, kuriuos puslapius ilgai krauna, kuriuose puslapiuose naudotojai dažniausiai lankosi ir kokia tvarka. Šie slapukai nerenka jokios informacijos, kuri galėtų Jus identifikuoti ir yra naudojami tik siekiant padėti mums tobulinti Svetainės veikimą ir suprasti, kas domina Svetainės naudotojus.
 • „Funkciniai“ slapukai, leidžiantys Svetainei prisiminti Jūsų, kaip prisijungusio vartotojo, pasirinkimus ir Jūsų pageidavimus (pavyzdžiui, remiantis Jūsų vartotojo vardu).
 • „Tiksliniai arba reklaminiai“ slapukai naudojami pateikti interesams pagal Svetainėje vykdytą veiklą pritaikytą reklaminę medžiagą, aktualią nustatytam kompiuteriui ar įrenginiui (ne vardu ar kitokiu būdu identifikuotam asmeniui), su kuriuo buvo naršyta Svetainėje. Pavyzdžiui, jei trečiosios šalies tinklalapyje esantis slapukas atpažįsta, kad tam tikras produktas buvo įsigytas iš tam tikro įrenginio, tas slapukas gali perduoti šią informaciją Svetainės rinkodaros slapukams, kad užtikrintų, jog skelbimai apie panašius produktus, pateikiamus Svetainėje, būtų prieinami iš šio įrenginio. Šie slapukai taip pat naudojami norint apriboti reklamos parodymų vartotojui skaičių, taip pat padeda įvertinti reklamos kampanijos efektyvumą. Jie taip pat gali prisiminti, kad Svetainėje buvo apsilankyta iš įrenginio ir pasidalinti šia informacija su rinkodaros organizacijomis. Svetainės rinkodaros slapukus valdo trečiosios šalys su mūsų leidimu. Rinkodaros slapukai naudojami stebėti, iš kurio reklamos šaltinio naudotojas buvo nukreiptas į Svetainę, kad žinotume, ar verta investuoti į konkretų reklamos šaltinį.

Slapuko pavadinimas/tipas

Galiojimo laikas

Tikslas

Slapuko kategorija

SESSxxxID

Sesija (šie slapukai dažniausiai pasibaigia sesijos pabaigoje arba ne vėliau kaip per savaitę)

Autentifikavimo sesija, kad nereikėtų kelis kartus prisijungti vienoje naršyklės sesijoje. Unikalus ID, kuris sujungia esamą sesiją su duomenų bazės nustatymų lentele.

Būtinai reikalingas

has_js

Sesija (šie slapukai paprastai baigiasi Jūsų sesijos pabaigoje, kitaip tariant, Jums uždarius naršyklę)

Tai padeda tinklapiui suprasti Jūsų naršyklės "Javascript" funkcionalumą.

Įtraukta / išjungta vėliavėlė, nurodanti, ar naršyklė palaiko "Javascript".

Būtinai reikalingas/Funkcinis

cookie-agreed-en

4 mėnesiai nuo nustatymo / atnaujinimo

Leidžia mums prisiminti, ar sutikote su slapukais mūsų Svetainėje.

Įtraukta / išjungta vėliavėlė, nurodanti, ar jūs priimate slapukus.

Būtinai reikalingas/Funkcinis

Google Analytics
utma

                                                         2 metai nuo nustatymo/atnaujinimo

 

Suteikia unikalų ID kiekvienai naršyklei, kuri lankosi Svetainėje.

Tikslinis/reklaminis

Google Analytics
utmb

Sesija (30 minučių nuo nustatymo/atnaujinimo)

Naudojama sukurti ir tęsti vartotojo sesiją mūsų tinklalapyje.

Tikslinis/reklaminis

Google Analytics
utmc

Sesija (šie slapukai paprastai baigiasi Jūsų sesijos pabaigoje, kitaip tariant, Jums uždarius naršyklę)

Naudojama sukurti ir tęsti vartotojo sesiją mūsų tinklalapyje.

Tikslinis/reklaminis

Google Analytics
utmz

6 mėnesiai nuo nustatymo/atnaujinimo

Naudojamas skaičiuojant paieškos srautą, reklamos kampanijas ir puslapio naršymą šioje Svetainėje. 

Analitinis

Slapuko nustatymai

Mes prašysime Jūsų sutikimo naudoti slapukus, nurodytus šioje Politikoje, kai jūs pirmą kartą apsilankysite Svetainėje ir jeigu pradėsime naudoti naujus slapukus. Kai pirmą kartą apsilankysite Svetainėje, pasirodys langelis, kuriame prašysime sutikti su slapukais, kuriuos mes esame nustatę. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine bus laikomas sutikimu naudoti šiuos slapukus aprašytais tikslais.

Jei atsisakysite slapukų, nenustatysime jokių kitų slapukų Jūsų įrenginyje, išskyrus aukščiau aprašytus "būtinai reikalingus" slapukus, įskaitant slapuką, prisimenantį, jog nenorite, kad slapukai būtų nustatyti, kai lankotės Svetainėje.

Paprastai galite nustatyti naršyklėje, kad Jus įspėtų, kai nustatomas slapukas, arba pašalintų ar atmestų slapukus. Kiekviena naršyklė yra kitokia, todėl peržiūrėkite savo naršyklės meniu "Pagalba", kad sužinotumėte, kaip tinkamai keisti slapukų nustatymus. Jei nuspręsite pašalinti arba atmesti slapukus, tai paveiks daugelį Svetainės funkcijų ar paslaugų.

Jei sutiksite su slapukais Svetainėje spustelėdami mygtuką "Sutinku", Jūsų įrenginyje nustatysime slapukus. Jei norėsite ištrinti slapukus, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, apsilankykite savo naršyklės meniu "Pagalba".

Jei nieko nedarysite, kad nurodytumėte savo pasirinkimus dėl slapukų, mes vertinsime tai kaip sutikimą ir nustatysime slapukus Jūsų įrenginyje. Jei norite keisti slapuko nustatymus, apsilankykite naršyklės meniu „Pagalba“.

Šios Politikos keitimas

Šią Politiką nuolat peržiūrime. Mes galime bet kada keisti šią Politiką, atnaujindami šį puslapį, kad atspindėtume teisės aktų pasikeitimus ir (arba) mūsų privatumo praktiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Politikos versiją.

Mes informuosime jus apie visas pakeistas šios Politikos versijas, kurios gali reikšmingai paveikti Jūsų asmeninės informacijos panaudojimą ar atskleidimą.

Kokios apsaugos priemonės yra naudojamos, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė imasi pagrįstų veiksmų, kad naudotų tinkamas fizines, technines ir administracines saugumo priemones, kurios padėtų užkirsti kelią Jūsų asmeninės informacijos praradimui, neteisėtam naudojimui, neteisėtam priėjimui, atskleidimui ar keitimui.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai mes turime įtikinamų teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą ar nesutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – „Prašymas“) Jūs galite pateikti el. paštu: lithuania@dssmith.com

Atsakymą į Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Išimtiniais atvejai mes galime pratęsti Prašymo išnagrinėjimo terminą dar dviem mėnesiams.

Duomenų saugojimas

Kai mes saugome jūsų informaciją, mes tai darome tiek laiko, kiek būtina, kad (i) įvykdytume konkrečius tikslus, dėl kurių buvo renkama jūsų asmeninė informacija, (ii) tinkamai suteiktume paslaugas, arba (iii) laikytumėmės teisinių įsipareigojimų arba apgintume savo teises.

Kontaktiniai duomenys

Jeigu turite klausimų apie šią Politiką, susisiekite su mumis adresu:

UAB DS Smith Packaging Lithuania
Savanorių pr. 183, Vilnius, Lietuva 

Arba el. paštu: lithuania@dssmith.com ar telefonu Nr. +370 52 361 700.