Pažangos vertinimas

Suteikiame naują reikšmę pakuotei, siekdami keturių strateginių tikslų: patenkinti mūsų klientų poreikius, realizuoti darbuotojų potencialą, pirmauti tvarumo srityje bei padvigubinti verslo apimtį ir pelningumą. Tikime, kad jei ir toliau taip pat sėkmingai sieksime savo tikslų, įgyvendinsime savo viziją tapti tvarios pakuotės sprendimų tiekimo lyderiu.

Strategija ir svarbiausi veiklos rodikliai

 • Patenkinti mūsų klientų poreikius
 • Realizuoti mūsų darbuotojų potencialą
 • Pirmauti tvarumo srityje
 • Padvigubinti verslo apimtį ir pelningumą

Strateginius tikslus mes deriname su visų mūsų suinteresuotųjų subjektų reikalavimais, kad galėtume patenkinti visų lūkesčius.

Patenkinti mūsų klientų poreikius

Šią nuostatą įgyvendiname:

 • vykdydami su kokybe ir aptarnavimu susijusius įsipareigojimus;
 • teikdami pridėtinę vertę teikiančius pakuotės sprendimus;
 • diegdami inovacijas tarptautiniu mastu.

Atlikti užsakymus laiku ir pilnai (angl. on-time in-full - OTIF)

Pakuotė yra svarbiausia veiksmingos tiekimo grandinės dalis. Siekiant užtikrinti, kad liktume patikimi savo klientų partneriai, labai svarbu vykdyti pažadus.

Apibrėžtis: laiku ir pilnai (OTIF) atliktų užsakymų dalis visose įmonėse

2020–2021 m. veiklos rezultatai. Bendro įsipareigojimo atlikti užsakymus laiku ir pilnai (OTIF) rodiklis išliko 95 proc., nepaisant su COVID-19 susijusių reikšmingų trikdžių, ir beveik pasiekėme nustatytą bendrą 97 proc. tikslą. Mes ir toliau siekiame aukštesnio aptarnavimo lygio.

Realizuoti mūsų darbuotojų potencialą

Šią nuostatą įgyvendiname:

 • kurdami aplinką, kuria žmonės didžiuotųsi ir kurioje galėtų siekti geriausių rezultatų; 
 • užtikrindami visų darbuotojų sveikatą, saugumą ir gerovę;
 • stiprindami pajėgumus ateičiai.

Nelaimingų atsitikimų dažnis

Daug dėmesio skiriame asmeninei atsakomybei ir tikime, kad įtraukdami savo darbuotojus į saugios darbo aplinkos bei kultūros kūrimą, visi galime prisidėti prie nelaimingų atsitikimų mažinimo.

2020–2021 m. veiklos rezultatai. Sveika ir saugi darbo aplinka bei kultūra yra bet kokio atsakingo, tvaraus ir pelningo verslo pagrindas. Atsižvelgdami į tikslą visiškai išvengti žalos saugos ir sveikatos srityje, siekiame sumažinti nelaimingų atsitikimų dažnį iki nulio.

Praėję metai buvo išskirtiniai. COVID-19 pandemija turėjo didžiulį poveikį ir visokeriopai atsiliepė mūsų darbui. Todėl tai, kad šioje nuolat kintančioje ir vis sudėtingesnėje aplinkoje mums pavyko išlaikyti bei pagerinti savo sveikatos ir saugos rodiklius, yra didžiulis pasiekimas. Labai džiaugiamės šiuo puikiu pasiekimu. 

Pirmauti tvarumo srityje

Šią nuostatą įgyvendiname: 

 • suformuodami perdirbimo ciklo ratą pasitelkę geresnį dizainą;
 • mažindami atliekų kiekį ir taršą per žiedinius sprendimus;
 • rengdami žmones perėjimui prie žiedinės ekonomikos;
 • saugodami gamtos išteklius kuo geriau panaudojant kiekvieną pluoštą.

Svarbiausi 2020–2021 m. pasiekimai:

 • nuo 2015 m. 23 proc. sumažintas vienai tonai produkcijos tenkantis išmetamas CO2 ekvivalento kiekis;
 • per metus pakeista 54 mln. plastiko vienetų;
 • nustatėme moksliškai pagrįstą tikslą ir įsipareigojome pasiekti poveikio klimatui neutralumą iki 2050 m.

Padvigubinti verslo apimtį ir pelningumą

Šią nuostatą įgyvendiname:

 • didindami ekologiškų produktų rinkos dalį;
 • investuodami į inovacijas augančiose gofruoto kartono pakuočių rinkos srityse;
 • investuodami į naujus gofruoto kartono gamybos pajėgumus.

Gofruoto kartono produktų pardavimo apimties didėjimas

Siekiame, kad pardavimo apimtis didėtų ne mažiau kaip +1 proc. BVP per metus, nes tikimės užimti rinkos dalį, teikdami vertę savo klientams visoje jų tiekimo grandinėje tarptautiniu mastu.

Apibrėžtis: parduotų gofruoto kartono gaminių kiekis (neįskaitant įsigijimo ir perleidimo poveikio) pagal plotą

2021 m. veiklos rezultatai. Mūsų prekybos apimtis padidėjo +3,5 proc.: pirmąjį pusmetį –1,0 proc., o antrąjį pusmetį +8,2 proc. Išskirtinį didėjimą antrąjį pusmetį lėmė labai didelė paklausa, ypač tarp elektroninės prekybos sektoriaus klientų, taip pat atsigaunanti paklausa tarp pramonės įmonių. Prekybos rezultatai buvo geri visuose regionuose, o ypač – Jungtinėje Karalystėje dėl sėkmingo bendradarbiavimo su elektroninę prekybą vykdančiomis įmonėmis.

Pardavimo grąža

Mūsų gaunama marža atspindi vertę, kurią teikiame klientams ir mūsų gebėjimą apmokestinti šią vertę. Ją taip pat lemia mūsų prekybos apimtis. Dėl didesnės pardavimo grąžos pelnas tampa atsparesnis nepalankiems veiksniams.

Apibrėžtis: pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, amortizacijos ir nenumatytų išlaidų kaip pajamų procentinė dalis

2021 m. veiklos rezultatai. 8,4 proc. dydžio pardavimo grąža, 2020 m. sumažėjusi 250 bazinių punktų, atspindi pelningumo sumažėjimą per metus dėl COVID-19 poveikio, kainų sumažėjimo pirmąjį pusmetį ir gamybos sąnaudų padidėjimo antrąjį pusmetį.

Vidutinio panaudoto kapitalo grąža

Vidutinio panaudoto kapitalo grąžos dydis, kurį turime pasiekti per visą ekonominį ciklą, yra didesnis už mūsų kapitalo sąnaudų dydį. Vidutinio panaudoto kapitalo grąža yra pagrindinis finansinės sėkmės ir grąžos tvarumo rodiklis, atspindintis grąžą, kurią galima panaudoti investicijoms į verslą bei skolai ir nuosavam kapitalui tvarkyti. Visos investicijos ir įsigijimai vertinami
atsižvelgiant į šį tikslą.

Apibrėžtis: pajamos neatskaičius palūkanų, mokesčių, amortizacijos ir nenumatytų išlaidų, išreikštos procentais nuo vidutinio panaudoto kapitalo, įskaitant prestižą, per ankstesnį 12 mėnesių laikotarpį

2021 m. veiklos rezultatai. Vidutinio panaudoto kapitalo grąža sumažėjo 240 bazinių punktų – iki 8,2 proc., o tai rodo, kad per metus sumažėjo koreguotos veiklos pajamos, esant stabiliai kapitalo bazei.

Grynoji skola / EBITDA

Grynoji skola / EBITDA yra pagrindinis geros balanso būklės ir finansinio stabilumo rodiklis.

Apibrėžtis: koreguota grynoji skola (apskaičiuota pagal vidutinį valiutos kursą ir atėmus 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Nuoma“ įsipareigojimus), palyginti su praėjusių 12 mėnesių laikotarpio pelnu neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, amortizacijos ir koreguojamųjų straipsnių (koreguotų atsižvelgiant į per finansinius metus įvykdytus įsigijimus ir perleidimus bei siekiant pašalinti 16-ojo TFAS

2021 m. veiklos rezultatai. Grynoji skola sumažėjo 306 mln. svarų sterlingų – iki 1795 mln. svarų sterlingų, nes pinigų srautas buvo intensyvus, o grynoji skola / EBITDA iki metų pabaigos sumažėjo 2,2 karto, t. y. iš esmės panašiai kaip ir praėjusiais metais, ir reikšmingai sumažėjo palyginti su pusmečiu, kai ji buvo sumažėjusi 2,4 karto.

Grynųjų pinigų apyvarta 

Mes skiriame daug dėmesio grynųjų pinigų apyvartai, kuri yra platesnio dėmesio kapitalo valdymui ir apgalvoto balanso išlaikymui dalis. Didžiausią dėmesį įmonė skiria apyvartiniam kapitalui, kad visas kapitalas būtų naudojamas ten, kur jis gali duoti didžiausią grąžą verslui.

Apibrėžtis: laisvasis pinigų srautas neatskaičius mokesčių, grynųjų palūkanų, augimo kapitalo išlaidų, pensijų išmokų ir koreguojamųjų straipsnių, išreikštas kaip pelno neatskaičius palūkanų, mokesčių, amortizacijos ir koreguojamųjų straipsnių procentinė dalis. Laisvasis pinigų srautas – tai grynasis skolos pokytis iki išlaidų, susijusių su koreguojamaisiais straipsniais, išmokėtais dividendais, įmonių filialų įsigijimu ir perleidimu (įskaitant įsigytas paskolas) ir pajamomis iš akcinio kapitalo emisijos.

 

2021 m. veiklos rezultatai. Grynųjų pinigų apyvarta sudarė 150 proc., t. y. atitiko mūsų užsibrėžtą tikslą,
atspindėdama ypač didelį apyvartinio kapitalo pagerėjimą.

Susijusios nuorodos