Wyznaczanie standardów w zakresie gospodarki wodnej

W ramach realizacji przyjętych celów zrównoważonego rozwoju firma DS Smith podjęła się całkowitego wyeliminowania negatywnego wpływu na wodę do 2030 roku. Przybliżamy, co kryje się pod tym pojęciem i jakie ma to znaczenie w praktyce dla naszych interesariuszy.

Powierzchnia planety zajęta przez wodę

70%

Dlaczego woda jest ważna?

Woda zajmuje ponad 70% powierzchni naszej planety. Mimo to, nie zawsze jest łatwo dostępna. Niektóre kraje są narażone na susze i deficyt wody, natomiast inne mają jej nadmiar i są zalewane przez powodzie. Jest to problem powszechnie znany i niepokoi fakt, że wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i postępującymi zmianami klimatu zagrożenia związane z wodą prawdopodobnie będą coraz większe.

 

Dla większości gałęzi przemysłu wytwórczego woda ma zasadnicze znaczenie, czy to jako podstawowy surowiec do produkcji napojów, czy też jako niezbędny element procesów ogrzewania i chłodzenia. Zużywając coraz więcej produktów i usług, powinniśmy wodę oszczędzać

Emma Ciechan, dyrektor ds. planowania, zarządzania wydajnością i zrównoważonego rozwoju, mówi:

Odsetek wody podlegającej uzdatnieniu i wracającej do cieku

80%

Woda jest coraz cenniejszym surowcem i naszym zadaniem jest korzystać z jej zasobów w sposób odpowiedzialny. Nie tylko dla dobra naszych własnych działań, ale także dla inwestorów i ubezpieczycieli. Niezwykle istotne jest uświadomienie sobie, jaką rolę działalność przedsiębiorstw odgrywa w eksploatacji lokalnych zasobów wodnych i narażeniu ich na przyszłe zagrożenia związane z wodą.

W procesie produkcji papieru w DS Smith woda odgrywa kluczową rolę. Ponad 80 procent wody, którą pozyskujemy dla własnych celów, podlega uzdatnieniu w naszym własnym lub komunalnym systemie oczyszczania ścieków i wraca do cieku, ograniczając w ten sposób negatywny wpływ naszej działalności na gospodarkę wodną. Pozostała woda ulega odparowaniu w procesie wyrobu papieru lub podczas rozcieńczania skrobi.

Czym jest zerowy wpływ na wodę?

W DS Smith opracowaliśmy wizję zerowego wpływu wody, która najprościej rzecz ujmując zakłada:

  • wykorzystanie w procesie produkcji tylko tyle wody, ile potrzeba
  • dbanie o jakość wody i ścieków poprzez uzdatnianie i przestrzeganie obowiązujących przepisów
  • rozważne gospodarowanie zasobami w obszarach obecnego lub przyszłego deficytu wody

Te trzy elementy od zawsze był częścią naszej licencji na prowadzenie działalności oraz naszego programu doskonałości operacyjnej. Jednak to w czerwcu 2018 r. po raz pierwszy publicznie zobowiązaliśmy się do realizacji tej wizji w ramach wdrażania dziewięciu nowych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju:

Optymalny poziom zużycia wody na tonę produkcji makulatury

6.5m3

  • wyeliminowanie negatywnego wpływu na wodę do 2030 r.

Przeczytaj nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2018 , aby dowiedzieć się więcej o pozostałych ośmiu celach.

Nasz plan działania

1. Ograniczone zużycie wody

W oparciu o najlepsze branżowe standardy wyznaczyliśmy optymalny poziom zużycia wody na poziomie 6,5 m3/tonę produkcji w zakładach przetwórstwa makulatury. W ciągu następnych 12 lat będziemy prowadzić działania zmierzające do uzyskania tego lub niższego poziomu we wszystkich papierniach. Dobre rezultaty w tym obszarze uzyskują nasze papiernie w miastach Lucca we Włoszech i Witzenhausen w Niemczech.

 Odpowiedni poziom zużycia wody zostanie także ustalony dla zakładów produkcji papieru kraftliner w miarę dokonywania kolejnych przejęć, jak to miało miejsce w przypadku firmy Interstate Resources.   

2. Jakość wody

Standard minimum dla wszystkich naszych zakładów, w szczególności papierni, to prowadzenie działań w sposób zgodny z pozwoleniami na odprowadzanie ścieków wydanymi przez lokalne instytucje regulujące kwestie ochrony środowiska. Jest to także minimum, jakiego oczekujemy od wszystkich naszych dostawców. Działania w tym obszarze będą koncentrować się na zakładach nierentownych i nowo przejętych, nie wykluczając równocześnie zakładów, które już dzisiaj wykraczają poza minimalne wymagania w zakresie jakości wody.

3. Deficyt wody

Musimy planować przy założeniu możliwych przyszłych scenariuszy dotyczących rosnącego niedoboru wody, spowodowanego zmianami klimatycznymi i wzrostem liczby ludności na świecie. Po przeprowadzeniu we wszystkich zakładach DS Smith, których jest ponad 250, globalnej oceny ryzyka wodnego przy pomocy metodologii Światowej Organizacji Zasobów (WRI), zostanie opracowany plan łagodzenia skutków zagrożeń związanych z zasobami wodnymi dla tych regionów, które są na nie narażone.

Martin Mead, dyrektor ds. efektywności energetycznej, wyjaśnia:

Istotne znaczenie mają tu czynniki takie jak kontrolowanie stanu zużycia wody, dążenie do optymalizacji poziomu docelowego poziomu oraz odprowadzanie większości wody z powrotem do cieku, zgodnie z wartościami określonymi w pozwoleniu. Należy jednak tę sytuację odpowiednio wyważyć. Ograniczenie zużycia wody początkowo pozwoli zaoszczędzić energię, natomiast dążenie do zbyt niskiego poziomu może zaburzyć równowagę chemiczną i obniżyć ogólną efektywność operacyjną.

Zaspokojenie potrzeb w zakresie inwestycji, ryzyka i oczekiwań klientów

Firma DS Smith nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń związanych z wodą. Niemniej realizując założone cele do roku 2030 możemy ograniczyć negatywny wpływ naszej działalności na naturalne ekosystemy, a także ją wzmocnić, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić ciągłość dostaw w razie wystąpienia takich zdarzeń. Odgrywa to istotną rolę w zapewnieniu terminowych i kompletnych dostaw opakowań do jednych z największych marek na świecie.