RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez DS Smith Polska sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r., nr 119, str. 1, dalej jako „Rozporządzenie”) DS Smith Polska sp. z o.o. przygotował dla Państwa krótką notę informacyjną, która przybliży Państwu uprawnienia, z których będą mogli Państwo skorzystać w związku z ochroną Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000085747, NIP 9511589286, REGON 012192007, o kapitale zakładowym 384.460.500,00 zł, adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach ul. Malików 150, 25-639 Kielce;

W związku z tym, że Administrator danych osobowych zbiera Państwa dane osobowe, które są niezbędne w celu skutecznej realizacji zawartych umów lub tych, które dopiero mogą być zawarte i w celach marketingowych przez Administratora, Administrator informuje, że przysługuje Państwu szereg uprawnień związanych z ochroną tych danych osobowych, z których będą mogli Państwo skorzystać. Są to:

- prawo dostępu do treści swoich danych,

- prawo do ich sprostowania,

- prawo do ich usunięcia,

- prawo do ograniczenia przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby zrealizować wymienione powyżej prawa należy skierować stosowane oświadczenie w sposób określony poniżej:

a)      mailowo na adres: odo@dssmith.com lub

b)       listownie na adres: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150, 25-639 Kielce.

Administrator zbiera Państwa dane osobowe w szczególności w celu prawidłowej realizacji zawartych umów lub tych, które dopiero mogą być zawarte i prowadzenia działań marketingowych.

Administrator w trosce o Państwa dane osobowe dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w jak najmniejszym z możliwych zakresów. W każdym jednak przypadku są to: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i podmioty, które biorąc pod uwagę konieczność prawidłowej realizacji umów i prowadzenia działań marketingowych, zostały zaangażowane w ten proces. Są to w szczególności firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi pośrednictwa płatności, obsługi prawnej i finansowo – księgowej, agencje marketingowe itp.

W zależności od celu, dla którego Państwa dane są przez nas przetwarzane, ich podanie może być dobrowolne, stanowić wymóg ustawowy albo umowny lub być warunkiem nawiązania jakiejkolwiek współpracy.

Państwa dane osobowe są lub będą przetwarzane jedynie przez okres: trwania zobowiązań wynikających z zawartych umów i tych, które dopiero mogą być zawarte, upływu terminów przedawnienia roszczeń, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych lub przez okres trwania zobowiązań publicznoprawnych w zależności od tego, który z okresów będzie najdłuższy. Może on być różny w zależności od charakteru zawartej umowy, okresu jej obowiązywania i innych czynników.