DS Smith Polska

 DS Smith Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska

Adres: Komitetu Obrony Robotników 45 D, 02-146 Warszawa, Polska

Numer KRS: 0000085747

Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9511589286

REGON: 012192007

Wysokość kapitału zakładowego: 384 460 500,00 PLN

________________________________________________________________

DS Smith Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Registered office: Warsaw, Poland

Address: Komitetu Obrony Robotników 45 D, 02-146 Warsaw, Poland

Commercial register (KRS) number: 0000085747

Registration court which keeps the company’s registration file: District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register

Tax identification number (NIP): 9511589286

Share capital amount: PLN 384 460 500,00