healthandsafety.jpg

Työturvallisuus ja -hyvinvointi liiketoiminnassamme

Ihmisten turvallisuus on liiketoimintamme kulmakivi, olivat kyseessä sitten omat tai vuokratyöntekijät, alihankkijat tai vierailijat.

Olemme DS Smithilla ylpeitä jatkuvasti parantuneesta työturvallisuudesta ja tyytyväisiä viimeisen vuoden aikana saavutettuun edistykseen, jonka myötä toimipaikkojemme tapaturmataajuus on laskenut 19 %.

Tekemistä kuitenkin riittää yhä. DS Smith on tehnyt töitä vahvemman turvallisuuskulttuurin eteen ja perimmäisenä tarkoituksena on saavuttaa nollalinja tapaturmien suhteen. Tällaista kulttuurin muutosta ei saada aikaan pelkästään tilastoimalla.

Meillä jokaisella on tärkeä rooli yrityksen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. DS Smithin henkilöstön kertoman mukaan asioista puhuminen, palaute, vuoropuhelu ja tiedonjakaminen ovat muuttaneet suhtautumista turvallisuuteen.

Puhumisen kulttuuri

Ympäristö, jossa työntekijät voivat puhua asioista, on ensiarvoisen tärkeä kulttuurin muutosta ajatellen.

Meidän kaikkien tulee puhua avoimesti työturvallisuusasioista riippumatta siitä missä päin maailmaa olemme. Kollegat on otettava huomioon, työskentelypaikasta riippumatta. Tunnen, että voin aina puhua avoimesti ja kertoa muille, mitä mieltä olen. Mielestäni tämä on yksi velvollisuuksistani työntekijänä. — Mario Jasionis, digipainokoneen hoitaja, Elyn tehdas

Avoin ja rehellinen vuoropuhelu on avainasemassa, kun pyrimme tekemään työpaikoistamme terveellisempiä ja turvallisempia, ja läpinäkyvyyden kulttuurin luomisessa jokaisella meistä on tärkeä rooli. 

Muilta toimipaikoilta vierailulle tulevia kollegoita kannustetaan aktiivisesti ennakoivaan lähestymistapaan, esimerkiksi raportoimaan mahdolliset vaaratilanteet ja jakamaan uudenlaista näkemystä. Tarkoitus ei ole vain nimetä mahdollisia kehityskohteita, vaan heitä kannustetaan myös huomioimaan positiiviset muutokset ja kehumaan hyviä käytäntöjä.

DS Smithilla on helppo olla avoin, sillä meillä on sitä varten oikeat työkalut: havainnollistavat turvallisuuskortit ja helposti lähestyttävä johto. Johdon ja tiimien välisen viestinnän tulee olla kaksisuuntaista, jotta voidaan taata ideoiden vaihto ja nykyisten toimintojen kehittäminen. Prosessin ansiosta työ on turvallista ja yritys pysyy pystyssä myös tulevina vuosina. — Mario Jasionis, digipainokoneen hoitaja, Elyn tehdas

Palaute ja vuoropuhelu

Saksan ja Sveitsin tehtaissa on käytössä ”Turvallisuuden pikatarkastus” -konsepti siihen suunnitellun lomakkeen muodossa, ja sitä käytetään palautteen keräämiseen kaikilta vierailijoilta. Näin toimipisteet voivat tarkkailla, mitata ja ylläpitää turvallisuusstandardejaan. Yleisten kommenttien ja suositusten lisäksi lomakkeessa on myös eriteltyjä kysymyksiä, kuten: ”Annettiinko sinulle mielestäsi hyvä turvallisuusopastus?” ja ”Huomasitko toimintaa, joka ei ollut turvallista, tai läheltä piti -tilanteita?”

”Olemme kaikki ihmisiä, ja yhdessä voimme saavuttaa vaikka mitä”, toteaa henkilöstön kehittäjä Mike Bull, joka oli vastikään mukana turvallisuuskoulutusten järjestämistä koskevassa seminaarissa. ”Kukaan ei ole vain erillinen saareke, jolla on tehtävänimike. Meillä kaikilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa.”

Kun luodaan vuoropuhelun ja keskustelun ilmapiiri, saadaan mukaan kaikkien osallisten kokemukset. ”Tämä ei ole varsinaisesti koulutusta”, Mike huomauttaa. ”Olemme sen sijaan sitoutuneet tuomaan esiin jo olemassa olevat hyvät asiat ja kehittämään niitä edelleen.” 

Tiedonjakaminen

Avoimen kulttuurin rakentamiseen ei ole oikotietä, mutta kun siinä on kerran onnistuttu, se tarjoaa kestävän pohjan riippumatta siitä, mitä tulevaisuus tuo.

Kun koko yrityksen ihmisiä kannustetaan jakamaan ajatuksensa, ratkaisu yleensä löytyy, toteaa Lynsay Lovegrove, joka vastaa työssään turvallisuus-, työhyvinvointi-, ympäristö- ja laatuasioista: ”Saman toimipaikan eri osastoilla on erilaiset näkemykset ja yksilöt näkevät asiat eri tavoin omien kokemustensa pohjalta.”

”Tärkeää on myös, että kulttuuri tai ajatusmalli ei rajoitu vain tiettyyn toimialaan”, hän jatkaa: ”Onnistunut ajattelutapa toimii helposti yli rajojen.” Voimme yhdessä laajentaa saman periaatteen koskemaan kaikkia työkavereitamme ja varmistaa, että samanlaista ajattelumallia sovelletaan kaikkialla yrityksessä.”

Tämä on ensimmäinen artikkeli  sarjassa, jossa pyrimme syventämään Kestävä kehitys 2017 -raportin käsittelemiä aiheita ja haastattelemaan käsiteltyjen teemojen johtotehtävissä olleita henkilöitä.  Lue lisää tekemästämme työstä enlanninkielisestä Kestävä kehitys 2017 -raportistamme.