Sojusz 4evergreen wzywa do większej harmonizacji w zakresie zbierania i sortowania opakowań z włókien sztucznych

Najnowszy przegląd systemów zbierania i sortowania w całej Europie, przeprowadzony przez 50 firm z całego łańcucha wartości opakowań, wskazuje na kilka zaleceń dotyczących poprawy efektywności. Sojusz 4evergreen poparł systemy, które zapewniają odpowiednie sortowanie w miejscu zbiórki.

Po dwóch latach pracy, dzięki połączeniu wiedzy 24 osób i weryfikacji przez 75 przedstawicieli przemysłu z 50 firm, sojusz 4evergreen opublikował dziś wytyczne dotyczące usprawnienia zbiórki i sortowania opakowań z włókien do recyklingu. Poradnik zawiera przegląd odpowiednich ram prawnych i instytucjonalnych oraz ocenę dostępnych scenariuszy zbierania i sortowania.

W zasadzie wszystkie opakowania z włókien nadają się do recyklingu. Sojusz 4evergreen popiera kilka zaleceń, które są kluczowe dla osiągnięcia celów UE w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych na bazie włókien, niezależnie od drogi od zbiórki do recyklingu. W poradniku przeanalizowano „drogi” od zbiórki do recyklingu w wyznaczonych fabrykach papieru i tektury oraz przedstawiono praktyczne zalecenia dotyczące usprawnienia zbiórki.

Wytyczne zawierają zalecenia dotyczące usprawnienia systemów zbierania i sortowania w całej Europie. Branża podjęła już pierwsze kroki i teraz potrzebujemy wsparcia ze strony decydentów zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, aby zwrócili na to uwagę

Jonathan Edmunds
Współprowadzący projekt, kierownik ds. recyklingu i zrównoważonego rozwoju w DS Smith

Dokument ma pomóc we wdrożeniu przyszłej infrastruktury do zbierania, sortowania i recyklingu, aby spełnić wymogi prawne UE i zrealizować ambitne cele sojuszu 4evergreen, w tym 90% wskaźnik recyklingu dla opakowań z włókien. Nie podważa to istniejących już alternatywnych modeli, które przyczyniają się do wysokiej wydajności recyklingu opakowań na bazie włókien.

Hans Wortman dodał, że „publikacja wytycznych dotyczących zbierania i sortowania jest kolejnym kamieniem milowym dla naszego sojuszu.''

Aby zapewnić efektywność zbierania i sortowania opakowań z włókien, sojusz 4evergreen zaleca:

  • Inicjatywy legislacyjne zachęcające do inwestycji i udziału wszystkich zainteresowanych stron w selektywnej zbiórce i sortowaniu po zbiorze, mające na celu zwiększenie poziomu recyklingu opakowań z włókien.
  • Przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie zbierania i sortowania opakowań domowych, opisanych w Poradniku. Sojusz 4evergreen popiera zasadę zbiórki oddzielonej od źródła.
  • Zharmonizowane podejście do komunikacji z konsumentami w zakresie sortowania odpadów opakowaniowych poprzez system etykietowania w celu ochrony jednolitego rynku.
  • Oddzielne cele recyklingowe na poziomie UE dla opakowań z włókna według źródła: o Cel dotyczący recyklingu >85% dla selektywnej zbiórki w gospodarstwach domowych o Cel dotyczący recyklingu >90% dla opakowań pochodzących ze źródeł przemysłowych i handlowych
Cele sojuszu 4evergreen dla wskaźnika recyklingu na strumień
Cele sojuszu 4evergreen dla wskaźnika recyklingu na strumień
  • Obowiązkowe oddzielanie w sortowniach lekkich opakowań zebranych w gospodarstwach domowych (LWP) opakowań z włókien od plastiku i metalu. W niektórych przypadkach konieczne będzie również dalsze sortowanie w tych zakładach tektury do pakowania płynów od innych opakowań kompozytowych na bazie włókien.
  • Struktury opłat EPR, które w największym możliwym stopniu odzwierciedlają rzeczywiste koszty recyklingu netto dla każdego rodzaju materiału opakowaniowego, w tym potrzebę inwestowania w dodatkowe możliwości recyklingu, jeśli jest to konieczne.