Przedstawiamy innowacje w zakresie technologii recyklingu

Wiadomo, że przyszłość recyklingu podlega nieustannym zmianom. Istnieje jednak wiele ciekawych pomysłów związanych z technologią recyklingu, o których być może nie wszyscy słyszeli.

Steph Blog Author Header PL.png

Unijny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wyznacza państwom członkowskim wyraźne cele związane z recyklingiem, w tym poddawanie recyklingowi 65% opakowań do 2025 r. oraz składowanie nie więcej niż 10% odpadów komunalnych na składowiskach. Aby to osiągnąć, konieczne jest opracowanie skuteczniejszej technologii recyklingu.

Technologia ta nie musi być przełomowa — nawet małe usprawnienia istniejących procesów pozwolą uzyskać lepsze wyniki.

Poniżej przedstawiam kilka najciekawszych, rozwijanych obecnie technologii recyklingu, w tym niektóre z naszych inwestycji w tym obszarze.

Cyfryzacja

Cyfryzacja systemów recyklingu jest niezbędna, aby recykling i zarządzanie odpadami były w stanie zaspokoić zapotrzebowanie w tym zakresie. Dane i informacje muszą być przejrzyste i skłaniać firmy do wprowadzania pozytywnych zmian; dzięki integracji procesów cyfryzacji i platform danych firmy będą posiadać odpowiednią ilość informacji, aby podejmować właściwe decyzje dotyczące recyklingu.

Obecnie współpracujemy z IBM nad wykorzystaniem rozpoznawania obrazów w celu identyfikacji zanieczyszczeń w materiałach do recyklingu, które mogą utrudniać proces recyklingu. Do rozwiązania problemu zanieczyszczeń w procesie recyklingu wykorzystujemy również skanery bliskiej podczerwieni (Near InfraRed, NIR). Po przejściu testów w naszych papierniach w Wielkiej Brytanii i Włoszech technologia NIR jest obecnie wprowadzana na rynek w naszej sieci papierni w całej Europie; pozwala ona określać ilość plastiku w papierze i tekturze przeznaczonych do recyklingu jeszcze przed ich rozładowaniem w naszych papierniach.

Digitalisation.jpg

Według pomiarów wykonanych w ostatnich latach przez naszą papiernię w Kemsley — największą papiernię produkującą papier z recyklingu w Wielkiej Brytanii — plastik zanieczyszczający produkty z papieru i kartonu przeznaczone do recyklingu zapełniłby 4,8 mln czarnych worków na śmieci.

Ta ogromna liczba obrazuje skalę problemu ukrytego plastiku i podkreśla znaczenie cyfrowej kontroli jakości w sektorze recyklingu.

Musimy włączać ludzi w działania

W DS Smith kluczem do sukcesu są nasi pracownicy, dlatego z rozczarowaniem obserwujemy, że wiele firm nie dostrzega okazji do wdrażania rozwiązań cyfrowych w obszarach, takich jak zasoby ludzkie, środowisko i zrównoważony rozwój czy bezpieczeństwo i higiena pracy. Wierzymy, że nowa technologia już dziś pozwala tworzyć wartość poprzez naszą organizację oraz poprawia doświadczenie naszych pracowników, klientów i interesariuszy.

Wierzymy również, że należy korzystać z cyfrowej biegłości młodszych pracowników i przewidujemy, że wraz z rozwojem zawodowym naszych nowych pracowników, którzy będą zajmować coraz bardziej wpływowe stanowiska w DS Smith, wdrażanie rozwiązań cyfrowych nabierze prędkości.

Ograniczenie zanieczyszczeń

W celu rozwoju recyklingu musimy podejmować więcej działań, aby proaktywnie walczyć z zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenia w strumieniach recyklingu prowadzą do powstawania większej ilości odpadów, co utrudnia przeprowadzanie niektórych procesów związanych z recyklingiem.

Contamination.jpg

Ostatnio w papierni w Lucce we Włoszech zainstalowaliśmy nagradzaną linię do oddzielania plastiku od odrzuconych włókien papieru. Dzięki tej technologii odrzucone włókna papieru można oddzielić od zanieczyszczeń i ponownie wykorzystać w procesie produkcji papieru, co oznacza że rocznie do produkcji wyrobów papierowych można wykorzystać 2500 ton włókien papieru więcej. Wprowadzenie podobnych technologii we wszystkich naszych papierniach pozwoli nam odzyskiwać ponad 50 000 ton włókien papieru, których zanieczyszczenie było zbyt duże, aby można je było poddać recyklingowi.

Nieustannie mierzymy i monitorujemy produkcję, aby gwarantować naszym klientom jakość, której potrzebują. Zdobyliśmy szeroką wiedzę wewnętrzną oraz specjalistyczne doświadczenie w zakresie dokładnych pomiarów i analizy włókien poddawanych recyklingowi w czasie rzeczywistym, aby lepiej kontrolować końcowe właściwości papieru. Na potrzeby skuteczniejszego kierowania procesem wytwarzania papieru oraz dalszej optymalizacji w zakresie spójności i wydajności produktów podejmujemy działania w zakresie zaawansowanej analizy danych, szerokopasmowej analizy obrazów i uczenia maszynowego.

Śledzenie — model obiegu zamkniętego: prawdziwa przyszłość recyklingu?

Recykling w obiegu zamkniętym to proces, w którym odpady — lub zasoby, jak wolimy je nazywać — są gromadzone, poddawane recyklingowi, a następnie wykorzystywane ponownie do wytworzenia produktu, którym pierwotnie były.

Aby rzeczywiście zamknąć obieg recyklingu, konieczne są inwestycje w technologię oraz współpraca w całym łańcuchu dostaw. Dlatego dla naszych klientów opracowaliśmy model obiegu zamkniętego podlegający pełnej kontroli i umożliwiający śledzenie.

Prawdziwa przyszłość recyklingu wykracza daleko poza technologię — wymaga fundamentalnej zmiany w sposobie postrzegania odpadów.

Innowacyjny recykling, który sprawdzi się w przyszłości

Współpraca z DS Smith to nie tylko doraźne sortowanie odpadów, pakowanie i recykling. To współpraca w zakresie zapewniania rozwiązań, które będą się rozwijać i sprawdzą się również w przyszłości.